پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
ردیف نام خانوادگی نام دانشکده گروه آموزشی پست الکترونیک صفحه خانگی تصویر
1 اچرش زاده غالب دانشکده نفت آبادان علوم پایه-آبادان achrashzadeh@put.ac.ir
2 احمدنژاد منصور دانشکده نفت تهران حقوق و علوم پایه ahmadnejad@put.ac.ir
3 اسکندری هادی دانشکده نفت آبادان بازرسی فنی eskandari@put.ac.ir
4 انوری پور باقر دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش anvaripour@put.ac.ir
5 آقاجانی مسعود     m.aghajani@put.ac.ir
6 اکبری مجید دانشکده نفت آبادان اکتشاف akbari@put.ac.ir
7 بهاری مقدم مهدی دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت bahari@put.ac.ir
8 بهرامی باباحیدری مسعود دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز m.bahrami@put.ac.ir
9 بیژن رستمی بهمن دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز b.rostami@put.ac.ir
10 تکاسی محمدعلی     takassi@put.ac.ir
11 توکلی محمدی محمد دانشکده نفت تهران حسابداری mtavakoli@put.ac.ir
12 جامی الاحمدی محمد     jami@put.ac.ir
13 جزایری راد هوشنگ     jazayerirad@put.ac.ir
14 جدیدی تقی     jadidi@put.ac.ir
15 حامد محولاتی الهه دانشکده نفت آبادان علوم پایه-آبادان mahvelati.e@put.ac.ir
16 حبیب نیا بهرام     habibnia@put.ac.ir
17 حموله طوبی دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز t.hamoule@put.ac.ir
18 خادم وطنی عسگر دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی akhademv@put.ac.ir
19 خاکسار منشاد عباس دانشکده نفت آبادان اکتشاف khaksar@put.ac.ir
20 خراط ریاض     kharrat@put.ac.ir
21 خسروی نیکو محمد رضا دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز mr.khosravi@put.ac.ir
22 دانایی ایمان دانشکده نفت آبادان بازرسی فنی danaee@put.ac.ir
23 دشتی نادر دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی dashti_n@put.ac.ir
24 راشد غلامرضا دانشکده نفت آبادان بازرسی فنی g.rashed@put.ac.ir
25 رستمی مهدی دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی mrostami@put.ac.ir
26 رضوی سید عبدالله دانشکده نفت تهران اقتصاد انرژی srazavi@put.ac.ir
27 روزبهانی بهروز دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش roozbehani@put.ac.ir
28 زرگر قاسم دانشکده نفت آبادان اکتشاف zargar@put.ac.ir
29 سلحشور کریم دانشکده نفت اهواز مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون salahshoor@put.ac.ir
30 سلطانپور سمیه دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز s.soltanpour@put.ac.ir
31 سلطانی سولگانی بهرام دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت soltani.b@put.ac.ir
32 سوداگر سینا دانشکده نفت آبادان بازرسی فنی sodagar@put.ac.ir
33 سیاح رحیم دانشکده نفت اهواز معارف اسلامی r.sayah@put.ac.ir
34 شادی زاده سیدرضا     shadizadeh@put.ac.ir
35 شریعتی احمد دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز shariati@put.ac.ir
36 شریفی محمد حسین دانشکده علوم دریایی محمود آباد مهندسی دریایی sharifi@put.ac.ir
37 شهبازیان مهدی     shahbazian@put.ac.ir
38 شهبازی خلیل دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت shahbazi@put.ac.ir
39 شیشه ساز محدرضا     shishesaz@put.ac.ir
40 شکراله زاده بهبهانی حسن دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت shokrollahzadeh@put.ac.ir
41 شکوهی محمدرضا دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی shokouhi@put.ac.ir
42 صالحی علیرضا دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز a.r.salehi@put.ac.ir
43 صالحی غلامرضا دانشکده علوم دریایی محمود آباد مهندسی انرژی gh.salehi@put.ac.ir
44 طاهری عبدالرحیم دانشکده علوم دریایی محمود آباد مهندسی دریایی rahim.taheri@put.ac.ir
45 عاشوری سیاوش دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت ashouri@put.ac.ir
46 جوادی سيد محمد دانشکده نفت تهران حسابداری javadi@put.ac.ir
47 عدالت خراسانی پدرام دانشکده علوم دریایی محمود آباد مهندسی دریایی edalat@put.ac.ir
48 علیزاده عطار علیرضا دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش attar@put.ac.ir
49 علیمرادی شریف آبادی عباس دانشکده نفت تهران حسابداری alimoradi@put.ac.ir
50 فتاحی مسلم دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش fattahi@put.ac.ir
51 فرزام منصور دانشکده نفت آبادان بازرسی فنی farzam@put.ac.ir
52 فرهادی اسدالله دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز farhadichem@put.ac.ir
53 قاسمی مهدی دانشکده نفت آبادان اکتشاف ghasemi@put.ac.ir
54 قربانی لاچوانی مجید دانشکده نفت تهران حقوق و علوم پایه  
55 قنبری علی محمد دانشکده نفت تهران حسابداری aganbari@put.ac.ir
56 قیم محمدعلی دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز ghayyem@put.ac.ir
57 متوسل محسن دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش motavassel@put.ac.ir
58 محبی وحید دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز mohebbi@put.ac.ir
59 مرادی سیامک دانشکده نفت آبادان اکتشاف moradi.s@put.ac.ir
60 مسلمی بهمن دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز bmoslemi@put.ac.ir
61 مسیبی بهبهانی رضا دانشکده نفت اهواز مهندسی گاز behbahani@put.ac.ir
62 مقدسی جمشید دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت j.moghadasi@put.ac.ir
63 منجزی مسعود دانشکده نفت اهواز علوم پایه-اهواز m.monjezi@put.ac.ir
64 میریان سید مجتبی دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش mirian@put.ac.ir
65 نباتی محمد دانشکده نفت آبادان علوم پایه-آبادان nabati@put.ac.ir
66 نبهانی نادر دانشکده نفت آبادان ایمنی و حفاظت ، آتش nabhani@put.ac.ir
67 نجیبی سید حسام     najibi@put.ac
68 نیک منش سودابه دانشکده نفت آبادان علوم پایه-آبادان soudabeh.nikmanesh@put.ac
69 هاتفی محمدعلی دانشکده نفت تهران اقتصاد و مدیریت انرژی hatefi@put.ac.ir
70 هاشمی شهرکی بهرام     hashemi_ba@put.ac.ir
71 هاشمی عبدالنبی دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت a.hashemi@put.ac.ir
72 هلالی زاده عباس دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت helalizadeh@put.ac.ir
73 کرد شاهین دانشکده نفت اهواز مهندسی نفت sh.kord@put.ac.ir

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0