مسعود بهرامی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده

: گروه آموزشی
دانشیار
: مرتبه علمی
bahrami@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : تلفن 
: آدرس

صفحه اصلی

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   پیوند های مرتبط

   6.1.8.0
   گروه دورانV6.1.8.0