کریم سلحشور، استاد

دکتری مهندسی سیستم های کنترل

دانشکده: نفت اهواز
گروه آموزشی : مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
تلفن: 53152022-061
پست الکترونيک : salahshoor@put.ac.ir

 


بیوگرافی


تخصص : دکتری مهندسی کنترل

محل تحصیل :‌ دانشگاه یومیست، منچستر انگلستان

سال اخذ : 1369

 

فعالیت‌های اجرایی


1- عضو ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگردانشكده نفت اهواز(75-73)،عضو ستاد امورايثارگران دانشگاه صنعت نفت(76-74)

2- معاون آموزشی دانشگاه صنعت نفت(76-74)

3- عضو کمیته انضباطی دانشگاه صنعت نفت(76-74)

4 - عضو کمیته رایانه دانشكده نفت اهواز(73-71)

5- ریاست دانشکده مهندسی نفت اهواز(80-79)

6- رئیس آموزشکده فنی اهواز(80-79)

7- معاون آموزشی دانشكده نفت اهواز(73-71)

8- سرپرست امور دانشجویی دانشكده نفت اهواز(73-71)

9- عضو کمیته آموزشی دانشكده نفت اهواز(73-71)

10- سرپرست دانشکده شیمی پتروشیمی- آبادان(74-73)

11- عضو شورای بورس دانشگاه صنعت نفت(76-73)

12- عضو گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانشكده نفت اهواز(92-81)

13- مدیریت گروه ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت (دانشكده نفت اهواز)(89-81)

14- رئیس دانشکده نفت تهران(90-87)

15- عضو شورای دانشگاه صنعت نفت(90-88)

16- استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده نفت تهران(90-89)

17- عضو شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه صنعت نفت(90-89)

18- نماینده دانشگاه صنعت نفت در جلسات شناسایی و تعیین قطب های پژوهش و فناوری صنعت نفت(90-89)

19- نماینده تام الاختیار دانشگاه صنعت نفت در حوزه پایین دستی پژوهش و فناوری وزارت نفت(1389)

20- عضو کمیته مشترک راهبردی دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی شریف(90-89)

21- عضو شورای کمیته ناظر و نشریات دانشگاه صنعت نفت(89-88)

22- رئيس مركز مديريت و راهبري پژوهش ، فناوري و نوآوري دانشگاه صنعت نفت(91-89)

23- عضویت در کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب در گروه مهندسی  اتوماسیون و ابزاردقیق دانشکده نفت اهواز(90- تاكنون-)

24- نماینده دانشگاه صنعت نفت درشورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران(90- 97

25- سرپرست توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت

26- معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت(90- 97)

27- رئيس شوراي فرهنگي وزارت نفت(90- 97)

28- نایب رئیس شورای تحول اداری صنعت نفت(90- 97)

29- رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت(90-97)

30- رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه صنعت نفت(90- 97)

31- عضو کمیته عالی نظارت بر تحقق اهداف برنامه پنجم وزارت نفت(90-97)

32- عضو کمیته تخصصی سرمایه گذاری وزارت نفت(90- 97)

33- ریاست کمیسیون دائمی هیآت امنای دانشگاه صنعت نفت(90- 97)

34- عضو کمیته ملی شورای جهانی نفت(90- 97)

35- عضو ستاد عالی(90- 97)

36- رئیس کمیسیون دائمی هئیت امناء موسسه مطالعات بین المللی انرژی(90- 97)

37- نماینده وزارت نفت برای شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(90-97)

38- عضو شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت نفت(90- 97)

39- عضو اصلی هیات تجدیدنظر شعبه(2) (90- 97)

40- عضو کمیته انرژی گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی(90- 97)

41- مسئول پیگیری؛ نظارت و اجرای آیین نامه پیگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت(90- 97)

42- نماینده تام الاختیار وزیرنفت جهت رسیدگی به مشکلات منابع انسانی، خاصه در  مناطق عملیاتی(90- 97)

43- رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت(90- 97)

44- دبیر کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت نفت(90- 97)

45-رئيس كارگروه تدوين آيين نامه خاص وزارت نفت(90- 97)

46- سردبير تحريريه نشريه دانشگاه صنعت نفت (97 تاکنون)

47-رئیس دانشگاه صنعت نفت1397- ادامه دارد

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


مقالات چاپ شده در کنفرانس های ملی و بین المللی

1-K. Salahshoor, Self –tuning PI and PID  controllers Based on the Root-Locus Technique,” The 4th Iranian Conference on Electrical Engineering(ICEE-96), University of Tehran, May 14-17, 1996, Tehran, Iran.

2- K. Salahshoor, “Simple Decoupling Methods for Adaptive Multivariable System,” The 5th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-97), Sharif University of Technology, May 6-8, 1997, Tehran, Iran.

3- K. Salahshoor, “Self-Tuning PI(D) Controllers With Servo and Regulatory Properties using Root-Locus Method,”, The 5th Iranian Conference on Electrical Engineering(ICEE-97), Sharif University of Technology, May 6-8, 1997,  Tehran, Iran.

4- K. Salahshoor, “A New Decoupling Technique for Multivariable Adaptive Controllers,” The 3rd Congress of Iranian Chemical Engineering, 1998, Ahwaz, Iran.

5- K. Salahshoor, “Self-Tuning PI (D) Controllers Using the Frequency Response Design Technique,” The 6th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE-98), University of Khajeh-Nasiredin-Toosi, Tehran, Iran.

6- K. Salahshoor, “Multivariable Self-Tuning PI (D) Controllers Using Root-Locus Design Approach,, The 6th  Iranian Conference of Electrical  Engineering(ICEE-98), University of Khajeh-Nasiredin-Toosi, May 12-14, 1998, Tehran, Iran.

7- K. Salahshoor, M. Farzad, A.R. Homayoonfar, “Design of Intelligent System for Fault Diagnosis in Chemical and Petrochemical Processes,The Second International Oil Gas and Petrochemical Congress, 2000. Tehran, Iran.

8- K. Salahshoor, N. Munro, “An Optimal Block-Diagonal Pre compensator,The 14th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE-2006), Amir Kabir University of Technology, May 16-18, 2006, Tehran, Iran.

9- A. Rafati, B. Moshiri, K. Salahshoor, “A   New Algorithm for Sensor Bias Estimation in A Synchronous Multi-Sensor System,” IV 2006, Tokyo, Japan.

10- K. Salahshoor, Statical Process Monitoring using Neural Networks,” European AEC/APC Conference, 2006, France.

11- K. Salahshoor, N.Munro, “An Optimal Diagonal Procompensator for Diagonal zing Multivariable Systems,” The 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-2006), Amir Kabir University of Technology, May, 2006 Tehran, Iran.

12- K. Salahshoor, F. Kiasi, “A Comparative Study of on-Line Radial Basis Function (RBF) Identification Approach,The IASTED International Conference on Control and Applications (CCA 2006), May 24-26, 2006, Montreal, Canada.

13- K. Salahshoor, M. Hajizadeh, “On–Line Prediction of Nonlinear process using an adaptive correction Approach, The IASTED International Conference on Control and Applications (CCA 2006), May 24-26, 2006, Montreal, Canada.

14- M. Tabatabaeipour, K. Salahshoor, B. Moshiri, “A K-Plane Clustering Algorithm for Identification of Hybrid Systems,” The 8th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS-06), March 12-14, 2006, Prague, Czech Republic.

15- A. Rafati, B. Moshiri, K. Salahshoor, “A Modified K-Plane Clustering Algorithm for Identification of Hybrid System,The 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-2006), Amir Kabir University of Technology, May, 2006, Tehran, Iran.

16- A. Rafati, B. Moshiri, K. Salahshoor,  “A Synchronous Sensor Bias Estimation in Multi-Sensor Systems,” The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, AEE’06, March 12-16, 2006, Prague, Czech Republic.  

17- J. Karami, K. Salahshoor, “Design and Implementation of an Instruction Foundation Field bus-based Pilot Plant,” IEEE International Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI ' 06), August 1-3, 2006, Bucharest, Romania.

18- M. Tabatabai-Pour, M. Gholami, K. Salahshoor, H. R. Shaker, “A Clustering –Based Bounded –Error Approach for Identification of PWA Hybrid Systems,” IEEE 9th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 2006 (ICARCV ' 06), December 5-8, 2006, Singapore.

19- G. Mohammadove, K. Salahshoor, “Design and Implementation of an instructional Foundation Field bus –based Pilot Plant (operation Phase,” The 25th Chinese Control Conference (CCC2006), August 7-11, 2006, Harbin, China.

20- A. Rafati, B. Moshiri, K. Salahshoor, M. Tabatabaei-Pour, “Asynchronous Sensor Bias Estimation in Multisensor – Multitarget Systems,” IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI2006), September 3-6, 2006, Heidelberg, Germany.

21- M. Tabatabaei-Pour, K. Salahshoor, B. Moshiri, “A Modified K-Plane Clustering Algorithm for Identification of Hybrid Systems,” The IEEE 6th World Congress on Intelligent Control and Automation, (WCICA2006), June 21-23, 2006, Dalian, China.

22- K. Salahshoor, A. Keshtgar, “Statistical Process Monitoring via Independent Component Analysis and Learning Vector Quantization Method,” The 2006 IEEE International Conference on Control Applications (CCA 2006), October 4-6, 2006, Munich, Germany.

23- S. Salehi, M. Shahrokhi, K. Salahshoor, “Adaptive Fuzzy Output Feedback Control of an Unstable Reactor,” The 2006 IEEE International Conference on Control Applications (CCA 2006), October 4-6, 2006, Munich, Germany.

24- F. Hourfar, K. Salahshoor, A. Paivar, “ A neural adaptive feedback linearization control for CSTR using NARMA-L2 mode,” The 5th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control and Signal Processing, November 1-3, 2006, Dallas, Texas, USA.

25- A. Paivar, K. Salahshoor, F. Hourfar, “ A Novel Neural Model-Based Approach to Leak Detection and Localization in Oil Pipelines for Environmental Protection,” The 5th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control and Signal Processing, November 1-3, 2006, Dallas, Texas, USA.

26- M. Mosallaei, K. Salahshoor, M. R. Bayat, “ Process Fault Detection and Diagnosis by Synchronous and Asynchronous Decentralized Kalman Filtering using State-Vector Fusion Technique,” The 3rd International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information, 2007, (ISSNIP 2007), 3-6 Dec. 2007, Melbourne, Australia.

27- A. Karimoddini, , K. Salahshoor, A. R. Fatehi, M. Karimadini, “A new approach for online fuzzy identification by potential clustering including rule reduction,” European Control Conference, July 2-5, 2007, Kos, Greece.

28- M. Gholami, K. Salahshoor, M. Tabatabaei-pour, H. Shaker, T. Alizadeh, , “Improved Model Predictive Control of Discrete-Time Hybrid Systems with Mixed Inputs,” The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronic Society (IECON2007), November 5-8, 2007, Taipei, Taiwan.

29- K. Salahshoor, M. R. Bayat, and M. Mosallaei, “Performance evaluation of instrumentation sensor network design using a data reconciliation technique based on the unscented  Kalman filter,” The 12th IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, 2007, (ETFA-2007), September 25-28, 2007, Patras, Greece.

30- K. Salahshoor, M. R. Jafari, A. Alizadeh, M. Gholami, “On-line identification of hybrid systems using an adaptive growing and pruning RBF neural network,” The 12th IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA-2007), September 25-28, 2007, Patras, Greece.

31- B. M. Sanandaji, K. Salahshoor, A. Fatahi, “Multivariable GA-Based Identification of TS Fuzzy Models MIMO Distillation Column Model Case Study, ” IEEE International Conference on Fuzzy Systems (Fuzzy-IEEE), July 23-26, 2007, Imperial College, London, UK.

  32- J. Rezaie, M. Gholami, R. Firouzi, A. Tohid, K. Salahshoor, “Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) Adaptive Genetic Parameter Estimation,” Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science WCECS 2007, October 24-26, 2007, San Francisco, USA

 33- M. R. Jafari, T. Alizadeh, M. Gholami, A. Alizadeh, K. Salahshoor, “On-line Identification of Non-Linear Systems Using an Adaptive RBF-Based Neural Network,” Proceedings of the World Congress on Engineering and computer Science WCECS 2007, October 24-26, 2007, San Francisco, USA.

34- M. Mosallaei, K. Salahshoor, M. R. Bayat, K. Amanian, “Process Faults Diagnosis with Multi-sensor Data Fusion Architecture Based on Adaptive Extended Kalman Filters and Fuzzy Logic,” Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science WCECS 2007, October 24-26, 2007, San Francisco, USA.

35- K. Amanian, K. Salahshoor, M. R. Jafari, M. Mosallaei, “Soft Sensor Based on Dynamic Principal Component Analysis and Radial Basis Function Neural Network for Science”, WCECS, San Francisco, USA, October 2007.

36- K. Salahshoor, A. S. Kamalabady, “On-Line identification of multivariable Processes using EKF learning –based adaptive neural networks,”  IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics (RAM) (CIS & RAM 2008),  September 21-24, 2008, Chengdu, China.

37- K. Amanian, K. Salahshoor, M. R. Jafari, M. Mosallaie, “A New Soft Sensor Based On Dynamic Principal Component Analysis and on-Line Potential Fuzzy Clustering, ” IEEE International Conference on  Networking, Sensing and Control (ICNSC 2008 ),  April 6-8, 2008, Hainan, China.

38- E. Jahanshahi, K. Salahshoor, R. Kharrat, “On Line LQG stabilization of unstable gas-Lifted oil wells,” The 18th European Symposium on Computer Aided Chemical Engineering, 2008, Lyon, France.

39- K. Salahshoor, F. Kiasi, “On-Line Decentralized  Monitoring of Tennessee Eastman Plant based on Dynamic Independent Component Analysis and Data Fusion Technique,” IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, 2008, Greece.

40- K. Salahshoor, F. Kiasi, “Sensor Network Design by Binary Particle Swarm Optimization for Process Monitoring Based on Independent Component analysis,” IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, 2008, Greece.

41- T. Alizadeh, K. Salahshoor, A. Alizadeh, M. Gholami, M. R. Jafari, On- line Fuzzy Identification of Hybrid Systems using a Potential Fuzzy Clustering Approach,” IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, 2008, Greece.

42- M. Hamzehnejad, K. Salahshoor, “A new adaptive neuro-fuzzy approach for on-line nonlinear system identification,” IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics (CIS & RAM 2008), September 21-24, 2008, Chengdu, China.

43- A. S. Kamalabady, K. Salahshoor, “New SISO and MIMO Adaptive Generalized Predictive Controllers based on Self-Organizing RBF NBF Neural Networks,” IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC 2008), April 6-8, 2008, Hainan, China.

44- A. Fadaei, K. Salahshoor, “Improving the control performance of networked control systems stems using a new fuzzy PID,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2008), June 30 to July 2, 2008, Cambridge, UK.

45- A. S. Kamalabady, K. Salahshoor, “A New adaptive neural network control scheme based on feedback linearization technique for nonlinear processes,” IEEE Multi-Conference on Systems and Control, The 17th IEEE International Conference on Control Applications (CCA2008), September 3-5, 2008, San Antonia, Texas, USA.

46- M. F. Samadi, K. Salahshoor, “ Online fault diagnostic monitoring of a NMPC controlled hybrid CSTR plant in start in start-up operation using a modified particle filtering algorithm, IEEE Multi-Conference on Systems and Control,” The 17th IEEE International Conference on Control Applications, 2008, (CCA2008), September 3-5, 2008, San Antonia, Texas, USA.

47- E. Jahanshahi, K. Salahshoor, Y. Sahraie, “Application of fuzzy observer and controller in gas-lifted oil wells,” IEEE International Conference on  Networking, Sensing and Control (ICNSC 2008 ), April 6-8, 2008, Hainan, China.

48- A. Fadaei, E. Asgarian, K. Salahshoor, “Function block and networked control system implementation on a real pilot plant,” IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2008), April 21- 24, 2008, Chengdu, China.

49- E. Jahanshahi, K. Salahshoor, R. Kharrat, “ Predicting Void Wave instability in gas-Lifted wells,” The 3rd IEEE International Symposium on  Communications, Control and Signal Processing  ISCCSP 2008, March 12-14, 2008, St. Julians, Malta.

50- A. S. Kamalabady, K. Salahshoor, “A new on –Line identification approach for affine modeling of nonlinear processes using an adaptive neural network,” The 16th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation,  June 25-27 2008, Ajaccio, Corsica, France.

51- K. Salahshoor, F. Kiasi, “ Optimized Sensor Network Design for Process Monitoring based on Independent Component Analysis, ” The 17th World Congress of  the International Federation of Automatic Control(IFAC ), July, 6-11, 2008, Seoul, Korea.

52- A. Fadaei, K. Salahshoor, “ Evaluation study of the transmission delay effects in a practical networked cascade control system,” The 16th  IEEE  Mediterranean Conference on Control and Automation,  June 25-27, 2008, Ajaccio, Corsica, France.

53- K. Salahshoor, A. S. Kamalabady, “On-Line multivariable identification by adaptive RBF neural networks based on UKF learning algorithm,” The 20th Chinese Control and Decision Conference CCDC,  July 2-4, 2008, Yantai, Shandong, China.

 54- K. Salahshoor, M. Mosalaei, “ Process Fault Monitoring Using Data Fusion Based on Extended Kalman Filter Incorporated with Time-Delayed Measurements,” The 17th World Congress of  the International Federation of Automatic Control(IFAC), July 6-11, 2008, Seoul, Korea.

55- A. S. Kamalabady, K. Salahshoor, “New SISO and MISO Adaptive Nonlinear Predictive Controllers based on self organizing RBF neural networks,” The 3rd IEEE International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, ISCCSP 2008 , March 12-14, 2008, St. Julians, Malta.

 56- E. Zamanizadeh, K. Salahshoor, Y. S. Manjili, “Prediction of Abnormal Situation in Nonlinear Systems Using EKF,” IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC 2008), April 6-8, 2008, Hainan, China.

 57- M. Mosallaie, , K. Salahshoor, K. Aminian, “ Comparison of Sensor Faults Detection using Independent Component Analysis and Data Fusion based on Extended Kalman Filter,” IEEE International Conference on  Networking, Sensing and Control, 2008, (ICNSC 2008 ),  April 6-8, 2008, Hainan, China.

 58- F. Hourfar, K. Salahshoor, “Adaptive Control of CSTR Using Feedback Linearization Based on Grey-Box Modeling,” IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC 2008), April 6-8, 2008, Hainan, China.

 59- A. Hossaini, M. Shahbazian, K. Salahshoor, “ Non Uniform noisy data training using Wavelet neural network based on sampling theory,” The WSEAS Conferences on Computing and Computational Techniques in Sciences, September 23-25, 2008, Santander, Cantabria, Spain.

 60- K. Salahshoor, F. Kiasin, Online Statistical Monitoring and Fault Classification of the Tennessee Eastman Challenge Process Based on Dynamic Independent Component Analysis and Support Vector Machine,” The 17th World Congress of  the International Federation of Automatic Control(IFAC), July 6-11, 2008, Seoul, Korea.

 61- E. Jahanshahi, K. Salahshoor, H. Rahnema, R. Kharat, “Modeling and simulation of instabilities in gas-lifted oil wells,” 2008 SPE North Africa Technical Conference and Exhibition, 12–14 March, 2008, Marrakech, Morocco.

 62- Hourfar, F., Salahshoor, K., Moshiri, B., and Ayat, M.G., “A Review of Control System Technologies in the Field of Energy Management,” 13th HES International Oil &Gas Conference, November 30, 2008, Olympic Hotel, Tehran, Iran.

 63- M. Mosallaei, K. Salahshoor, “Comparison of Centralized Multi-Sensor Measurement and State Fusion Methods with an Adaptive Unscented Kalman Filter for Process Fault Diagnosis,” The 4th International Conference on Information and Automation for sustainability, 2008,  Serilanka.

 64- M. Mosallaei, K. Salahshoor, “Sensor Fault Detection using Adaptive Modified Extended Kalman Filter Based on Data Fusion Technique,” The 4th International Conference on Information and Automation for sustainability, 2008, Serilanka.

65- S. Gharibshahian, K. Salahshoor, “Application of an adaptive Takagi-Sugeno fuzzy identification approach for interaction analysis of MIMO nonlinear systems,” Conference On Computer-Aided Control Systems CACSD, 2008, IEEE International San Antonio, TX, USA.

 66- K. Salahshoor, A. Hamidavi, “A New On-line Subspace –Based Identification Algorithm for Multivariable Hammerstein Models,” Chinese Control and Decision Conference (CCDC2008), 2008, China.

 67- P. Akhlaghi, A. R. Kashanipour, K. Salahshoor, “Decentralized Fault Diagnosis System Using ICA in a Complex Chemical Process,” Control, Automation, Robotics and   Vision ICARCV, 2008, Hanoi.

 68- P. Akhlaghi, A. R.Kashanipour, K. Salahshoor, “Intelligent Fault Diagnosis of Distillation Column System Based on PCA and Multiple ANFIS,” Conference on Cybernetics and Intelligent System, 2008, Chengdu.

 69- P. Akhlaghi, A. R. Kashanipour, K. Salahshoor, “Complex dynamical system fault diagnosis based on multiple ANFIS Using Independent Component,” The 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2008, Ajaccio, France.

 70- K. Salahshoor, F. Kiasi, “ On-line Process Monitoring based on Wavelet-ICA Methodology,” The 17th World Congress of  the International Federation of Automatic Control(IFAC), July 6-11, 2008, Seoul, Korea.

 71- P. Akhlaghi, A.R. Kashanipour, K. Salahshoor, “Early transient fault diagnosis of Distillation Column Based on Component Analysis and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System,” 27th Chinese Control Conference CCC 2008, 2008, China.

 72- K. Salahshoor, S. Gharibshahian, “Online Multivariable Identification of a Nonlinear Distillation Column using an Adaptive Takagi-Sugeno Fuzzy Model,” 2008 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems, 2008, China.

 73- A. Vidafar, K. Salahshoor, Alvandi, B. Moshiri, M. G. Ayat, Energy Management by SCADA and Leak Detection Technologies in Iranian Natural Gas Transmission Pipelines,” The 13th International oil and Gas/Conference, November 30-December 1, 2008, Tehran, Iran.

74- S. Valizadeh, B. Moshiri,  K. Salahshoor, “Multiphase Pipeline Leak Detection Based on Fuzzy Classification,” International Conference on Power Control and Optimization, August 18, 2009 , Volume 1159, pp. 72-80, Bali Indonezia.

75- S. Bahrampour, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Distributed Fault Detection and Isolation Algorithm Using Modified Gath-Geva CLustering Technique,” The 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, June 30 - July 3, 2009.Barcelona, Spain.

76- S. Pirooz Azad, S. Bahrampour, B. Moshiri, K. Salahshoor, “ New fusion Architectures for Performance Enhancement of a PCA-Based Fault Diagnosis and Isolation System,” The 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, June 30 - July 3, 2009, Barcelona, Spain.

77- S. Bahrampor, B. Moshiri, K. Salahshoor, A new online distributed process fault detection and isolation approach using potential clustering  technique,”  Processing of the Second Global Conference on Power Control and Optimization, AIP Conference Proceedings, Volume 1159, pp.66-71, 2009, bali, Indonesia.

78- K. Salahshoor, M. Kordestani, M. S. Khoshro, “Design of online soft sensors based on combined adaptive PCA and DMLP neural networks,” Computational Intelligence in Control and Automation, 2009, CICA 2009, IEEE Symposium March, April 2, 2009.

79- L. Jargani, M. Shahbazian, K. Salahshoor, V. Fathabadi, “Performance Monitoring of Nonlinear CSTR Using Novel Adaptive Unscented Kalman Filter, ” Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2009 Vol II, WCECS 2009, October 20-22, 2009, San Francisco, USA.

80- E. Hossaini, M. Shahbazian, K. Salahshoor, “Nonlinear dynamic system control using wavelet neural network based on sampling theory,” IASTED The international association of science and technology for development, February  16-18, 2009, Innsbruck, Austria.

81- V. Mohammadnia, K. Salahshoor, Optimical Instrumentation Design based on the particle Filter for Process Plants,IEEE 5th International Conference on Emerging Technologies (IEEE ICET 2009), October 19-20, 2009. Islamabad, Pakistan.

82- V. Fathabadi, M. Shahbazian, K. Salahshoor, L. Jargani, Performance Monitoring of a CSTR Plant Using Asynchronous Data Fusion Based on Extended Kalman Filter, IEEE 5th International Conference on Emerging Technologies (IEEE ICET 2009), October 19-20, 2009, Islamabad, Pakistan.

83- L. Jargani, M. Shahbazian, K. Salahshoor, V. Fathabadi, State Estimation of Nonlinear Systems Using Novel Adaptive Unscented Kalman Filter,” IEEE 5th International Conference on Emerging Technologies (IEEE ICE 2009), October19-20, 2009, Islamabad, Pakistan.

84- L. Jargani,  M. Shahbazian, K. Salahshoor, V. Fathabadi, Performance Monitoring of Nonlinear CSTR Using Novel Adaptive Unscented Kalman Filter,World Congress on Engineering and Computer Science 2009(WCECS 2009), October 20-22, 2009, Sanfrancisco, USA.

  85- V. Fathabadi, M. Shahbazian, K. Salahshoor, L. Jargani, “Comparison of Adaptive Kalman Filter Method in State Estimation of a Nonlinear System Using Asynchronous Measurements,”World Congress on Engineering and Computer Science 2009(WCECS 2009), October 20-22, 2009, Sanfrancisco, USA.

86- V. Fathabadi, M. Shahbazian, K. Salahshoor, L. Jargani, State Estimation of a Nonlinear CSTR Using a Novel Asynchronous Data Fusion Based on Adaptive Extended Kalman Filter,The 2009 European Simulation and Modelling Conference (ESM' 2009), October 26-28, 2009, Leicester, United Kingdom.

87- L. Jargani, M. Shahbazian, K. Salahshoor, V. Fathabadi, Parallel State and Noise Estimation of a Nonlinear CSTR Based on a Novel Adaptive Extended Kalman Filter,The 2009 European Simulation and Modelling Conference ((ESM' 2009), October 26-28, 2009, Leicester, United Kingdom.

88- Sh. Salehi, V. Fathabadi, K. Salahshoor, Auto Tuning Fuzzy Logic Control of a Benchmark Continuous Stirred Tank Reactor,” Third International Conference on Modelling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO' 09), January 20-22, 2009, Sharjah, UAE.

89- Sh. Salehi, V. Fathabadi, K. Salahshoor, Performance Monitoring of a Simulated CSTR Benchmark Plant Using a Centralized Fusion  based an Adaptive UKF Algorithm,” Third International Conference on Modeling Simulation, and Applied Optimization (ICMSAO' 09), January 20-22, 2009, Sharjah, UAE.

90- M. F. Samadi, K. Salahshoor, E. Safari, “Distributed particle filter for state estimation on hybrid systems based on a learning vector quantization algorithm,” 2009 International Conference on control and automation, December 9-11, 2009, Christchurch, New Zealand.

91- K. Salahshoor, M. F. Samadi, E. Safari, “Particle Filtering Mode Estimation of Hybrid Systems Based on a Novel Weighted Mode Activation Record Approach,” 7th International Conference on Control and Automation, December 9-11 2009, Christchurch, New Zealand.        

 92- S. Tafazoli, K. Salahshoor, M. B. Menhaj, Use of Combined ARX-NARX Model in Identification of Neuromuscular system,” Computational Intelligence in Control and Automation, 2009.CICA 2009.IEEE Symposium Nashville TN.   

 93- E. Hossainiasl, M. Shahbazian, K. Salahshoor, Nonlinear dynamic system control using wavelet neural network based on sampling theory, ” Proceedings of the 2009, IEEE International Conference on systems, Man, Ancybermetics San Antonio, TX, USA.

   94- K. Salahshoor, A. Mirzaee, “A New Fault Tolerant Control System based on Adaptive Unscented Kalman Filter and Fuzzy Decision Making Approach, Conference on Control and   Fault-Tolerant Systems, Sys Tol 10”, October 6-8, 2010, Nice, France.

  95- K. Salahshoor, A. Mirzae, A, Plant-Wide control of a Gas Plant using a structured method,” Control and Decision Conference (CCDC), May 26-28, 2010, Xuzhou, Chinese.

 

96- K. Salahshoor, H. Dehghanzadeh, “A Nonlinear Model Predictive Control Scheme for Drilling Systems” The 29th Chinese Control Conference, , July 29-31, 2010, Beijing, China.

97- K. Salahshoor, H. Dehghanzadeh, “An Effective Generalized Predictive Control Schme for Rotary Drilling Systems,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE-2010), July 4-7, 2010, Bari, Italy.

98- K. Salahshoor, H. Komari Alaei, I. Naser  Isfahani, “A New PCA Adaptive Rough Fuzzy Cluster-Based Granulation Algorithm for Fault Detection and Diagnosis,” IEEE Control Systems Society Conferences Management System, September, 2010, Yokohama, Tokyo Bay.

99- H. Komari Alaei, K. Salahshoor, H. Komari Alaei, “ Model Predictive control of Distillation Column based Recursive Parameter Estimation Method Using Hysys Simulation, ”2010 International Conference on Intelligent Computing and Cognitive Information (ICICCI  2010), 22-23June 2010, Japan.

100- K. Salahshoor, H. Komari Alaei, H. Komari Alaei, “ A new On-Line predictive monitoring using an Integrated Approach Adaptive Filter and PCA,” The 4th International work shop on soft computing APPL, July 15-17, 2010, Arad, Romania.

101- H. Komari Alaei, K. Salahshoor, H. Komari Alaei, “ Fast EM Clustering for Large Data Using an Integrated Approach Rough-Fuzzy Granulation and Fisher Discriminate analysis,” International conference on granular computing (GRC 2010), August 14-16, San Jose, California.

 

102- S. Valizadeh, B. Moshiri, K. Salahshoor, “Leak Detection in Transportation Pipelines Using feature Extraction and KNN Classification,” in Proceedings of Pipelines 2009, Infrastructures Hidden assets, San Diego, CA, pp. 580-589.

103- M. Delbari, K. Salahshoor, “A Multi Sensor Data Fusion Approach to Fualt Diagnosis of CSTR,” International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2010), August 1-3, 2010, Kyoto.

104- R.S. Ahmadgurabi, M. A. Nekoui, K. Salahshoor, “Design and Implementation of an Adaptive Predictive Controller for a Nonlinear Dynamic Industrial Plant Using Hysys and Matlab Simulation Packages,” Control Automation and Systems (ICCAS), 2010 International Conference on, October 27-30, 2010, Gyeonggi-do. Korea.

105- M. Rezagholizadeh, K. Salahshoor, E. M. Shahrivar, “A Fault Detection and Diagnosis System Based on Input and output Residual Generation Scheme for a CSTR Benchmark Process,” Mechatronics and Automation (ICMA), 2010 International Conference on, August 4-7, 2010, Xi’an.

106- E. Moradi, K. Salahshoor, M. Rezagholizadeh, “ Design a Low Price and High Performance Sensor Network Using Constrained-Based Unscented Kalman Filter, ” Control Automation and Systems (ICCAS), 2010 International Conference on, October 27-30, 2010, Gyoneggi-do, Korea.

107- E. Jafari, B. Moshiri, K. Salahshoor, “Real Data Testing of Model Parameter estimation Methods for Macroscopic Traffic Flow Model Intelligent Autonomous Vehicles,” The 7th FIAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, 2010, university of Salento, Lecce, Italy.

108- K. Salahshoor, H. Ghorbani, “A New Fuzzy Fusion-Based Auto-Tuning Method for PID Controllers,” IFAC Workshop on Intelligent Control Systems WICS 2010, September 29– October 01, 2010, Sinaia, Romania.

109- M. Delbari, K. Salahshoor, “Application of an Adaptive Takagi-Sugeno Fuzzy Identification Approach for Interaction Analysis of MIMO Nonlinear Systems Based on Steady State and Transient Information of Process, IFAC Workshop on Intelligent Control Systems WICS 2010, September 29– October 01, 2010, Sinaia, Romania.         

110 –R. S. Ahmadgurabi, M. A. Nekoui, K. Salahshoor, “Design and implementation   of an adaptive predictive controller for a nonlinear dynamic industrial plant using Hysys and   Matlab simulation packages,” International Conference on Control Automation and Systems (ICCAS), October 27-30., 2010, pp 227-230, Gyeongge-do, Korea.

111- R. Shabani, A. K. Sedigh, K. Salahshoor, “Roubust Control of a PH neutralization process plant using QFT,” 2010 International Conference on Control Automation and Systems(ICCAS), October 27-30, 2010, pp 497-500, Gyeongge-do, Korea.

112- M. Rezagholizadeh, K. Salahshoor, E. M. Shahrivar, “A Fault detection and diagnosis system based on input and output residual generation scheme for a CSTR benchmark process,” 2010 International conference on Mechanics and Automation(ICMA), August 4-7, 2010, pp. 1898-1903.

113- A. Daraba, K. Salahshoor, “EKF-based estimation of a sensor-less axiat flux PM machine under an internal-model control scheme using a SVPWM inverter,” Control Conference(ICCC), 2010 29th Chinese, July 29-31, 2010,pp.5676-5681.

114- E. Moradi, K. Salahshoor, M. Rezagholizadeh, “Design a Low price and high performance sensor network using constrained-based unscented kalman filter, ”  2010 international Conference on Control Automation and System (ICCAS), October 27-30, 2010, pp. 124-129.

115- K. Salahshoor, E. Safari, M. F. Samadi, “Adaptive model predictive control of a hybrid motorboat using self-organizing GAP-RBF neural network and GA algorithm,” 2010 2nd International Conference on Advanced Computer Control (ICACC), March 27-29, 2010, Vol.2, pp. 588-592.

116- K. Salahshoor, R. K. Arjomandi, “Comparative evaluation of Control loop performance assessment schemes in an industrial chemical process plant, ” Control and Decision Conference (CCDC), May 26-28 2010, pp. 2603-2608 ,Chinese.

117- K. Salahshoor, S. Salehi, V. Mohammadnia, “A new Fault Tolerant Nonlinear Model Predictive Controller based on an adaptive extended kalman filter,” 2010 2nd International conference on Advanced Computer Control(ICACC),  March 27-29 2010, Vol. 2, pp. 593-597.

118- V. Mohammadnia, K. Salahshoor, S. Salehi, “ A New Cost-optimal and Fault-Tolerant Instrumentation sensor Network Design Methodology for chemical Plants, ” Proceedings of the 9th International Symposium on Dynamics and Control of Process Systems (DYCOPS 2010), July 5-7, 2010, pp. 157-162, Leven, Belgium.

119- E. Jafari, A. Ramezani, B. Moshiri, K. Salahshoor, B. Abdulhai, “ A Freeway Traffic Estimator Based on Measurement Fusion Method,” in Proc.of 2010 ca Transportation Research Forum Annual Conference (2010 CTRF), pages 799-813(Awarded best paper).

120- M. Delbari, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Adaptive generalized predictive control and   model reference adaptive control for CSTR Reactor,” 2010 International Conference on Intelligent control and Information   Processing (ICICIP), August 13-15, 2010 Dalian, China.

121- R. K. Arjomandi, K. Salahshoor, , “Development of an efficient alarm management package for an industrial process plant,” Control and Decision Conference (CCDC), 2011, May 23-25 2011, pp. 1875-1880, China.

122- M. Khoie,  A. K. Sedigh, K. Salahshoor, “ PID Controller Tuning Using Multi- objective Optimization Based on Fused Genetic-Immune Algorithm and Immune   Feedback   Mechanism, ” IEEE International Conference on Mechatronics and Automation   (ICMA), August 7-10, 2011, Berlin, Heidelberg.

 123- K. Salahshoor, I. Ahangari, “Fuzzy Identification of Nonlinear Hybrid Dynamic Systems Using Modified Potential Clustering,” The 2nd International Conference on   Control, Instrumentation, and Automation, December,  2011 Shiraz University, Shiraz,

124- K. Salahshoor, M. H. Hajisalehi, M. Haghighat Sefat, “Online Identification of Evolved Takagi Sugeno Fuzzy Model for CO2 Sequestration Process,” The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, December 27-29 2011 Shiraz University, Shiraz, Iran.

125- A. Fadaei, F. Hourfar, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Modified one-step-ahead prediction scheme for a practical, ”control & Automation(MFD), 2011 19th Mediterranean conference on control and automation, June 20-23 2011 Corfu, Greece.

126- K. Salahshoor, I. Karimi, E. N. Fazel, , H. Beitari, “Practical design and implementation of a control loop perform assessment package in an industrial plant, ” 2011 30th Control Conference Chinese (ccc), ,July 22-24 2011 ,Yantai, China.

127-M. F. Samadi, K. Salahshoor, M. Saif, “Distributed Particle Filter for Nonlinear Hybrid Systems Based on Average Consensus Filter,” Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011

128- I. Karimi , K. Salahshoor, “A New Fault Detection and Diagnosis Approach for a   Distillation Column based on a Combined PCA and ANFIS Scheme, ” Control and Decision Conference, May 23-25, 2012 ,China.

129- E. Barzanooni, K. Salahshoor, A. Khaki-Sedigh “Attitude Flight Control System Design of UAV using LQG\LTR Multivariable Control with Noise and Disturbance” 3rd RSI International Conference on Robotics & Mechatronics, October 7-9 2015, Tehran, Iran.

130- K. Salahshoor, M. A. Aliasgharpour, “ Stabilizing the Rate of Penetration (ROP) using Robust Model Predictive Control,” IEEE 1th International Conference on New Research Achivments in Electrical & Computer Engineering, , May 13, 2016, Amir Kabir University, Tehran, Iran.

131- K. Salahshoor, E. Farhadi, “A Novel Topology Determination Approach For Distributed State Estimation In Large Scale Plants”, International Conference on Electrical Engineering, June 2016,Tehran, Iran.

132- Morteza Zadkarami1, Mehdi Shahbazian, Karim Salahshoor, ., Pipeline leak diagnosis using wavelet feature extraction and radial basis function neural network (RBF-NN) classifie, 5thConference on Emerging Trends in Energy Conservation, 2016/8/3

133-karim salahshoor. , mohammad ali sadat husseini, Design of Model Predictive controller for Network Control System Subjected to Time delay, Third National Conference on New Approaches in Computer and Electrical Engineering,14-15/2/1396,Tehran

134-Sadat Hosseini M A, Salahshoor K. Design of a New Model Predictive Controller for Networked Control Systems Subjected to Variable Network Time Delays. MJEE. 15 (4) :35-40

135- karim Salahshoor, Mohammad amin Aliasghar poor, , stabilizing the rate of penetration inrotary drilling systems using robust model predictive control, ICNRAECE, 23-24/2/96 Tehran

136- karim salahshoor, Mohamad Amin Aliasghar, real-time implementation of adaptive receding, orizon control for level of control tank practical pilot plant,2nd International conference on Mechanical and Aerosace engineering

137- Karim Salahshoor. Ebrahim Farhadi,A Novel  Topology Determination Approach For Distributed State Estimation  In Large Scale Plants,1 June 2016,Tehran,

138- Omid Mansourzadeh, Karim Salahshoor, Design of optimal load distribution algorithm in a gas compression station by MPC tracking in response to variable demand, MRMECH, , Langrood,Iran, 2018

139  - فرزاد هورفر، عليرضا پايور، كريم سلحشور، محمود افشار" مديريت انرژی در ساختمان و استفاده از روش كنترل هوشمند در سيستم های تهويه مطبوع", پنجمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 1385، ايران ، تهران.

140- عليرضا پايور، فرزاد هورفر، كريم سلحشور، محمود افشار.  "ارايه   الگوريتمی   برای كنترل دما در چيلرهای جذبي و سيستم های تهويه مطبوع خورشيدی"، پنجمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 1385، ايران، تهران.

141- امير رفعتی، بهزاد مشيری، كريم سلحشور." تخمين افزونگی در حسگرهای غير همزمان با استفاده از روش تركيب اطلاعات چندحسگر". چهارهمين كنفرانس مهندسی برق ايران. 1385، ايران ، تهران.

142- كريم سلحشور،صادق نوروزی ،"مدل سازی و پايش سيستم های گسسته پيوسته بوسيله شبكه هاي  پتری  هيبريدی ،" سومين كنفرانس بين المللی اتوماسيون صنعتی،3و4 بهمن ماه 1391 پژوهشگاه صنعت نفت، ايران- تهران

143- سيد محمد كارگر، كريم سلحشور، محمد جواد يزدان پناه،"طراحی كنترل كننده تحمل پذير در برابرعيوب برای سيستم هاي غير خطی با وجود محدوديت در ورودي با قابليت افزايش ناحيه جذب ،"بيستمين كنتفرانس مهندسي برق ايران،1391 ايران- تهران

144- احسان برزنونی، كريم سلحشور، روح ا... تقی زاده،" كنترل UVA بااستفاده از روش كنترل چند متغيره LOG/LTR در حضور نويز و اغتشاش با حذف اثر تداخل بين كانالها،" پنجمين كنفرانس ملي مهندسی برق و الكترونيك ايران،" 29 الي 31 مرداد 1391، گناباد

145- زهرا زارع زاده، كريم سلحشور، " ارزيابی و ارتقاء امنيت سايبری سيستم های كنترل صنعتی، سومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي فناوری و اطلاعات در صنايع نفت ،گاز، پالايش و پتروشيمی، مركز همايشهای شهيد بهشتی تهران، 10-9 ديماه 1393

146- مالک قنواتی ، محمد رضا جاهد مطلق ، کریم سلحشور ، امین رمضانی، افزایش راندمان کمپرسورهای سانتریفیوژ ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری کوپال مبتنی بر طراحی هوشمند کنترلر سرج، ششمين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو، مركز همايشهای شهيد بهشتی تهران،12-11 آذر 1393

147كريم سلحشور، حبيب ا... خواجه ،"  تشخيص عيب در بيرنگ ها با استفاده از كلاسيفير SVM  ،"پنجمين كنفرانس تخصصی و كارگاه آموزش  پايش وضعيت و عيب يابي.12-10 اسفند 1389 آبادان- ايران  

148- كريم سلحشور، مهدی ايمانيان ،" پياده سازی مشاهده گر غير خطي برای سيستم هايی با خروجی قابل اندازه گيری وغير قابل اندازه گيری ،"دومين كنفرانس بين المللی كنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون8-6 دي ماه 1390 دانشگاه شيراز- ايران

149- الهام يساری، سيد محمود رضا پيشوايی، كريم سلحشور، فرهاد خراشه، رياض خراط،"بهينه سازی مقاوم و ديناميكی فرايندتزريق آب بر اساس نمونه گيري از توزيع ها،"چهاردهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ايران27-25 مهرماه 1391 ،ايران،تهران

150- الهام يساری، سيد محمود رضا پيشوايی، كريم سلحشور، فرهاد خراشه، رياض خراط،"بهينه سازی مقاوم فرايند تزريق آب بصورت چند هدفی و محاسبه جبهه پرتو،" چهاردهمين كنگره ملي مهندسی شيمی ايران27-25  مهرماه 1391 ،ايران، تهران

-151اميد منصورزاده،كريم سلحشور،تقريب بازده كمپرسور گريز از مركز جهت يافتن نقاط بهينه كاری در شرايط كاری  متغير با استفاده از روش بهينه يابی آنی،همايش ملی مهندسی مكانيك ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود،ارديبهشت 97


مقالات چاپ شده در ژورنال ها:

1. J. Karami, K. Salahshoor, “Design and implementation of an Instructional foundation Fieldbus-based Pilot Plan,”ACSE Journal, Vol. 6, Issue 2, June 2006.

2. M. Tabatabaei-Pour, K. Salahshoor, and B. Moshiri, “Identification of Piecewise Affine Hybrid Systems via K-plane Clustering Algorithm,” WSEAS Transactions on systems, Vol. 5, Issue 5, pp. 1158-1164, May 2006.

3. F. Hourfar, K. Salahshoor, and A.R Paivar, “A Novel Approach for Adaptive Feedback Linearization Control of Chemical Processes, Using Neural Network, ” WSEAS Transactions on systems, Vol. 6, Issue 2, pp. 389-394, Feb 2007.

4. A.R Paivar, K. Salahshoor, and F. Hourfar, “Novel Methods for Intelligent Leak Detection in Oil Pipelines,” WSEAS Transactions on systems, Vol. 6, Issue 2, pp. 365-370, Feb 2007

5. K. Salahshoor, M.R Jafari, “On–Line Identification of Non-Linear Systems Using Adaptive RBF-Based Neural Networks,” International Journal of Information Science and Technology, Vol. 4, No. 2, July/Dec 2007.

6. A. Fadaei, and K. Salahshoor, “Design and implementation of a new fuzzy PID controller for network control systems,” ISA Transactions, Vol. 47, Issue 4, Oct 2008.

7. E. Hossaini, M. Shahbazian, and K. Salahshoor, “Non Uniform noisy data training using Wavelet neural network based on sampling theory,” WSEAS Transactions on systems, Vol. 7, Issue 1, Dec 2008.

8. K. Salahshoor, M. Mosallaei, and MR. Bayat, “Centralized and decentralized process and sensor fault monitoring using data fusion based on adaptive extended Kalman filter algorithm,” Measurement, Vol. 41, Issue 10, Pages 1059–1076, Dec 2008.

9. K. Salahshoor, MR. Bayat, and M. Mosallaei, “Design of Instrumentation Sensor Networks for Non-Linear Dynamic Processes Using Extended Kalman Filter,” Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 27, No. 3, February 2009.

10. E. Jahanshahi, K. Salahshoor, and Y. Sahrai, “Fuzzy Estimation and Stabilization in Gas Lift Wells Based on a New Stability Map,” Advances in Sustainable Petroleum Engineering, Vol. 1 Issue 2, and Jan 2009.

11. A.S. Kamalabady, and K. Salahshoor, “Affine modeling of nonlinear multivariable processe using a new adaptive neural network-based approach,” Journal of Process Control, Vol. 19, Issue3, March 2009.

12. F. Hourfar, and K. Salahshoor, “Adaptive feedback linearization control of nonlinear processes using Neural Network Based Approaches,” Journal of Applied Sciences, Vol. 9, Issue 18, Sep 2009.

13. E. Jahanshahi, K. Salahshoor, and R. Kharrat, “Modified distributed delay model for void wave dynamics in gas-lifted wells,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 69, Issues 3-4, Dec 2009.

14. M.M. Labani, A. Kadkhodaie Ilkhchi, and K. Salahshoor, “Estimation of NMR log parameters from conventional well log data using a committee machine with intelligent systems: A case study from the Iranian part of the South Pars gas field, Persian Gulf Basin, ”Journal of Petroleum Science & Engineering, Vol. 72, pp. 175-185, March 2010.

15. K. Salahshoor, M. Kordestani, and M.S. Khoshro, “Fault detection and diagnosis of an industrial  steam turbine using fusion of SVM (support vector machine) and ANFIS (adaptive neuro-fuzzy inference system) classifiers,” Energy, Vol. 35, Issue 12, Pages 5472–5482, December 2010.

16. S. Bahrampour, B. Moshiri, and K. Salahshoor, “Weighted and constrained possibilistic C-means clustering for online fault detection and isolation,” Applied Intelligence, vol. 35, Issue 2. March 2010.

17. K. Salahshoor, and M. Hamzehnejad, “A novel online affine model identification of multivariable processes using adaptive neuro-fuzzy networks”, Chemical Engineering Research and Design (IChemE), Vol. 88, Issue 2, Febuary 2010.

18. A.N.G. Babakhani, B. Ghoobadiani, K. Salahshoor, and S. Mohtasebi, “An innovative design of actuation mechanism for active seat suspension of an off-road vehicle,” Journal of Vibroengineering. Vol. 12, Issue 1, pp. 57-66, 2010.

19. K. Salahshoor, and A.S kamalabady, “Online Identification of Nonlinear Multivariable Processes Using Self-Generating RBF neural Networks,Asian Journal of Control, Vol.  12,   No. 5, pp. 1-14, September 2010.

20. M. Haghighat sefat, K. Salahshoor, M. Jamialahmadi, and B. Moradi, “A New approach for development of fast-analysis proxies for petroleum reservoir simulation,” Petroleum Science and Technology Jul 2010.

21. M.A. Nekoui, A.R. Kashanipour, and K. Salahshoor, “Hierarchical Fault Diagnosis Using Sensor Data Fusion for Robotic System,” Electronics, Vol. 14, No. 1, pp. 55-60, June 2010.

22. E. Jafari, B. Moshiri, K. Salahshoor, A. Rramezani, “Adaptive Freeway Trafffic Estimator based on Fusion of the Model Parameters Estimates,” (in Persian) Published in Journal Control, Vol. 4, No. 1, pages 33-42, spring 2010.

23. A. Zarei, M. Masihi, and K. Salahshoor, “Comparison of different univariate and multivariate geostatistical methods by porosity modeling of an Iranian oil field,” Journal of Petroleum Science and Technology, Vol. 29, Issue 19, pp. 2061-2076, July 2011.

24. K. Salahshoor, and A.S. Kamalabadi, “Adaptive feedback Linearization Control of SISO Nonlinear Processes using a self-Generating Neural Network-Based Approach,” Chemical Product and Process Modeling, Vol. 6, Issue 1, Article 5, January 2011.

25. K. Salahshoor, S. Zakeri, and M. Haghighat Sefat,Online identification of a new adaptive neural-network model for casing-heading instability in an integrated oil reservoir and gas-lifted production well,Energy Source, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. in press, Vol. 36Issue. 17, 2014.

26. K. Salahshoor, M. Soleimani khosro, and M. Kordestani, “Fault detection and diagnosis of an industrial steam turbine using a distributed configuration of adaptive neuro-fuzzy inference systems,” Simulation Modelling Practice and Theory, Issue 5, 1280-1293, May 2011.

27. J. Naseryan Moghadam, K. Salahshoor, and A.M. Kamp, “Evaluation of Water flooding Performance in Heavy Oil Reservoirs Applying Capacitance-Resistive Model,” Petroleum Science and Technology, Vol. 29, Issue 17, pp. 1811-1824, Aug 2011.

28. J. Naseryan Moghadam, K. Salahshoor, and R. Kharrat, “ Introducing a New Method for Predicting PVT Properties of Iranian Crude Oils by Applying Artificial Neural Networks,” Petroleum Science and Technology, Vol. 29, Issue 10, pp. 1066-1079, Jan 2011.

29. Ali Fadaei, Karim Salahshoor, “A Novel Real- time Fuzzy Adaptive Auto-Tuning Scheme for Cascade PID Controllers,” International Journal of Control, Automation and Systems, vol. 9, no.5, 2011

30. M.R. Jafari, K. Salahshoor, “Adaptive Predictive Controllers Using Growing and Pruning RBF Neural Network,” Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 30, No.2, 2011.

31. K. Salahshoor, Sh. Salehi, “A New Fault Tolerant Nonlinear Model Predictive Controller Incorporating an UKF-Based Centralized Measurement Fusion Scheme,” Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 30, No. 4, Aut 2011.

32. J. Naseryan Moghadam, K. Salahshoor, and R. Kharrat, “Intelligent Prediction of Porosity and Permeability from Well Logs for an Iranian Fractured Carbonate Reservoir,” Petroleum Science and Technology, Vol. 29, Issue. 20, Jan 2011.

33. H. Komari Alaei, S.I. Pishbin and K. Salahshoor, “A new PCA Cluster – Based Granulated Algorithm Using Rough Set Theory for Process Monitoring,” International Journal of database Theory and Application, Vol. 4, No. 4, Dec 2011.

34. K. Salahshoor, M. Hamzehnejad, S. Zakeri, “Online affine model identification of nonlinear processes using a new adaptive neuro-fuzzy approach,” Applied Mathematical Modeling, vol. 36, Issue. 11, Nov 2012.

35. S. Kamelian, K. Salahshoor, “A New Weighted Graph-Based Partitioning     Algorithm for Decentralized Nonlinear Model Predictive Control of Large-Scale   systems,” International Journal of Computer Applications (IJCEA), Vol. 40, No. 14, Feb 2012.

36. A. Zivarifard, K. Salahshoor, “Real time Optimization of Distributed Nonlinear Model Predictive Controller based on Nash Equilibrium,” International Journal of Computer Applications (IJCEA), 2012.

37. A. Mirzaee, K. Salahshoor, “Fault diagnosis and accommodation of nonlinear systems based on multiple-model adaptive unscented kalman filter and switched MPC and H-infinity loop-shaping controller,” Journal of Process Control, Vol. 22, No. 3, p.626(9), March 2012.

38. P.Sarhadi, K. Salahshoor, A. Kaki Sedigh, “Robustness analysis and tuning of generalized predictive control using frequency domain approaches,” Applied Mathematical Modeling, Feb 2012.

39. K. Salahshoor, M. Foad Samadi, “A Novel Fuzzy Approach for State Estimation of Nonlinear Hybrid Systems Using Particle Filtering Method,” Asian Journal of Control, Vol. 14, Issue. 5, pages1-17, 2011.

            

40. S.M. Taheri, A. Javaherian, and K. Salahshoor, “A discussion on factors Affecting the results of thin bed thickness determination Using spectral Inversion, Petroleum Science and Technology, Vol. 8, No. 3016, 2012.

  

41. V. Mohammadnia, K. Salahshoor, “A New Comprehensive Sensor Network    Design Methodology for Complex Nonlinear Process Plants”  Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 31, No. 3, pp.145-156, 2012.

42. J. Gholami Ahangarani, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Fault –Tolerant Control of a Nonlinear Process with input Constraints, “Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 31, No. 3, pp. 133-144, Sum 2012.

43. M. Ghanavati, K. Salahshoor, M.R Jahed Motlagh, “Compressors Surge Suppression in Asmari Kupal Gas Station Based on Smart Control Technique,” The Modares Journal of Electrical Engineering, Article 2, Vol. 12, Issue. 1, Page 11-16, Spring 2012.

44. S. Kamelian, K. Salahshoor, “A novel graph-based partitioning algorithm for    large-scale dynamical system,” International Journal of Systems Science, Vol. 46, Issue. 2, Mar 2013.

45. K. Salahshoor, S. Zakeri, S. Mousavi, R. Kharrat, M. Khalifeh, “Asphaltene deposition prediction using adaptive neuro-fuzzy models based on laboratory measurements,” Fluid Phase Equilibria, No. 337, 2013.

46. K. Salahshoor, E. Safari, I. Ahangri, “A novel adaptive fuzzy predictive control for hybrid systems with mixed inputs,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 26, Issue. 5-6, May/June 2013.

47. A. Mihankhan, F.R. Samasi, K. Salahshoor, “Partial and total actuator faults accommodation for input-affine nonlinear process plants,” ISA Transactions, Vol. 52, Issue. 3, May 2013.

48. K. Salahshoor, S. Zakeri, M. Haghighat Sefat, “Stabilization of gas-lift oil wells by a nonlinear model predictive control scheme based on adaptive neural network models,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 26, Issue. 8, sep 2013.

49. B. Lotfi, K. Salahshoor, “Adaptive control of well drilling systems,” Electronic Scientific journal oil and Gas Business, Issue. 3, pp.1-17, May-June 2013.

50. A. Mirzaee, K. Salahshoor, “Fault Tolerant Control of an Industrial Gas Turbine Based on a Hybrid Fuzzy Adaptive Unscented Kalman Filter,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Paper No: GTP-12-1496, Sep 2013.

51. E. Yasari, M.R. Pishvaie, F. Khorasheh, K. Salahshoor, R. Kharrat, “Application of multi-criterion robust optimization in water-flooding of oil reservoir,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 109, pp1-11, Sep  2013.

52. S.M. Kargar, K. Salahshoor, M.J. Yazdanpanah, “Integrated nonlinear model predictive fault tolerant control and multiple model based fault detection and diagnosis,” Chemical Engineering Research and Design, Vol. 92, No. 2, Feb 2014.

53. P. Sarhadi, K. Salahshoor, A. Khaki- Sedigh, “Application of augmented UD identification with selective forgetting in an adaptive control loop,” Int. J. Modeling, Identification and Control, Vol. 21, No. 1, 2014.

54. M.A. Hajisalehi, K.Salahshoor, M.H. Sefat, “A new Methodology for Simulation and Optimization of CO2 sequestration in a saline Aquifer using Artificial Neural network and model Predictive control Approach,” Energy Sources Part A, Dec 2014.

55. P. Haji Husseini, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Process fault isolation base on transfer entropy algorithms” ISA Transactions, Vol. 53, Issue. 2, Mar 2014.

56. K. Salahshoor, M. Hadian, “A Decentralized Event-Based Model predictive Controller Design Method for Large Scale systems,” Automatic control and information Sciences, Vol. 2, No. 1, 2014.

57. M. Haghighat sefat, K. Salahshoor, M. Jamialahmadi, and H. Vahdani, “ The Development of Techniques for  the Optimization of Water –Flooding Processes in Petroleum Reservoirs Using  a Genetic Algorithm and Surrogate Modeling Approach,” Energy Source, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 36, No. 11, 2014.

 58. K. Salahshoor, M.H. Asheri, “A new exergy-based model predictive control methodology for energy assessment and control,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 21, pp. 489–495, Nov 2014.

59. M. Hadian, M.H. Asheri, K. Salahshoor, “A Novel exergy-event based model predictive control strategy for energy saving,” Journal of Natural Gas Science and Engineering Vol. 21, pp. 712–717, Nov 2014.

60. K. Salahshoor, M. Ghesmat, and M.R. Shishesaz, “A new method for Multisensor Data Fusion Based on Wavelet Transform in a Chemical Plant,” Iranian Journal of Oil &Gas Science and Technology,Vol. 3,No. 3, pp. 62-74, 2014.

61. A. Mirzae and K. Salahshoor, “Fault Diagnosis and Accommodation of Nonlinear Systems based on Multiple-model  Adaptive Unscented Kalman Filter and Switched MPC and H-infinity Loop shaping Controller,” ISA Transactions, July 2010.

62. N. Pooyan, M. Shahbazian, K. Salahshoor, M. Hadian, “Simultaneous Fault Diagnosis using multi class support vector machine in a Dew Point process,” Journal of Naturnal Gas Science and Engineering, 2015.

63. K. Salahshoor, F. Hoorfar, R. Nejad Abbasi, S.S. Attai, “Design and Implementation of a Risk Based Maintenance Program for Determining Optimum Maintenance Intervals for Field Instruments in Sarkhun Gas Refinery”, Journal of Control, Vol. 7, No. 4, Win 2014.

64. M. Khalili, R. Kharrat, K. Salahshoor, M. Haghighat Sefat, “Global Dynamic Harmony Search algorithm: GDHS” Applied Mathematics and Computation, Vol. 228, Pages 195–219, Feb 2014.

65. S. Kamelian, K. Salahshoor, “A novel graph-based partitioning algorithm for large-scale dynamical systems”, International Journal of Systems Science, Vol. 46Issue 2, 2015.

66. K. Salahshoor, A. Khaki-Sedigh, P. Sarhadi, “An indirect adaptive predictive control for the pitch channel autopilot of a flight system” , Aerospace Science and Technology, Vol. 45, Pages 78–87, Sep 2015.

67. P. Hajihosseini, K. SalahshoorB. Moshiri, “Process fault isolation based on transfer entropy algorithm” , ISA Transactions Vol. 53, Issue. 2, Pages 230–240, Mar 2014.

68. K. Salahshoor, M. Kordestani, “Design of an active fault tolerant control system for a simulated industrial steam turbine,” Applied Mathematical Modelling Vol. 38, Issues. 5–6, Pages 1753–1774, March 2014.

69. P. Hajihosseini, K. Salahshoor, B. Moshiri, “Decentralized Fault Isolation by a Combination of Transfer Entropy and Classification Methods,” Chemical Engineering Communications, Vol. 202Issue 9, 2015.

70. M. Taleb Ziabari , M.R. Jahed Motlagh, K. Salahshoor, A. Ramazani, “Surge Control in Constant Speed Centrifugal Compressors Using Nonlinear Model Predictive Control,” Modares Journal of Electrical Engineering, Article. 6, Vol. 12, Issue. 1, Page 51-55, Spring 2012.

71. S.M. Kargar, K. Salahshoor, M.J Yazdanpanah, “Multiple Model-Based Fault Detection and Diagnosis for Nonlinear Model Predictive Fault-Tolerant Control,” Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 39, Issue. 10, pp 7433-7442, July 2014.

72. S.M. Kargar, K. Salahshoor, M.J Yazdanpanah, “Integration of multiple model based fault detection and nonlinear model predictive fault-tolerant control,” IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 10, Issue. 5, pages 547–553, Sep 2015.

73. Sh. Ramezani, M. Shahbazian, K. Salahshoor, “Position Force Control of a 3-DOF Dual Cooperative Arm using The Sliding mode Approach,” Sci. Int.(Lahore), 27(3), 2153-2157, 2015

74. K. Salahshoor, B. Roshanipour; I. Karimi, “Design and Practical Implementation of a New Markov Model Predictive Controller for Variable Communication Packet Loss in Network Control Systems,” Vol. 5, Issue. 1, Page 53-64, Winter 2016.

75. M. Zadkarami, M. Shahbazian , K. Salahshoor, “Pipeline leakage detection and isolation: An integrated approach of statistical and wavelet feature extraction with multi-layer perceptron neural network (MLPNN)” Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume 43, September 2016, Pages 479–487

76. F. Hourfar, B. Moshiri, K. Salahshoor, M. Zaare-Mehrjerdi, P. Pourafshary, “Adaptive modeling of waterflooding process in oil reservoirsJournal of Petroleum Science and Engineering, Volume 146, October 2016, Pages 702–713

77. M. Zadkarami, M. ShahbazianK. Salahshoor, “Pipeline leak diagnosis based on wavelet and statistical features using Dempster–Shafer classifier fusion technique”, Process Safety and Environmental Protection, Volume 105, January 2017, Pages 156–163

78- Jamal Arezoo, Karim Salahshoor, Complexity Reduction of Explicit Model Predictive Control via Combining Separator Function and Binary Search Trees Pages: 19-23   Published Online: Dec. 24, 2017

79- H Zanbouri, K Salahshoor, Development of robust surrogate model for economic performance prediction of oil reservoir production under water flooding process Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018 – Elsevier

80-Farzad Hourfar ,1KarimSalahshoor , Hosein  Zanbouri, Ali Elkamel, Peyman Pour afshary, Behzad Moshiri A systematic approach for modeling of water flooding process in the presence of geological uncertainties in oil reservoirs, Computers & Chemical Engineering, Volume 111, 4 March 2018, Pages 66-78.

81- karim Salahshoor, Mohammad Ali Sadat, Design of a New Model Predictive Controller for Networked Control Systems Subjected to Variable Network Time Delays, MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, VOL 17, NO 2, SUMMER2017

82- Omid Mansourzadeh, Karim Salahshour, "Designing a Bar Allocation Algorithm in a Compressor Station with Predictive Control Method and Instant Optimization in the Face of Variable Demand", Mechanical Engineering Journal, Mechanical Engineering Journal, Tarbiat Modares University, July 28, 2017 , No. 04, pp. 354-348

83- Karim Salahshour, Mohammad Amin Ali Asgharpour, Optimizing the Drilling Rate in Drilling Systems Using the New Predictable Controller Building, Journal of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, August 1996, Volume 17, pp. 416-411

دروس ارائه شده


 

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کنترل پیشرفته

سیستم های کنترل خطی

کنترل دیجیتال

کنترل غیرخطی و دیجیتال

پردازش سیگنال های دیجیتال

کنترل پیشرفته

فیلتر و تخمین

کنترل هوشمند

کنترل بهینه

کنترل صنعتی

شناسایی سیستم

ابزار دقیق

کنترل فرآیند پیشرفته

کنترل فرآیند

مدلسازی و شبیه سازی فرآیند

کنترل اتوماتیک

کنترل صنعتی پیشرفته

کنترل چندمتغیره

کنترل خود تنظیم

کنترل تطبیقی

کنترل سیستم های ابعاد وسیع

                                                                                                                                          

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

افتخارات


پژوهشگر برتر دانشگاه صنعت نفت در حوزه مهندسی، رتبه علمی، سال 2011

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعت نفت در حوزه مهندسی، رتبه علمی، سال 2010

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعت نفت در حوزه مهندسی، رتبه اول علمی در بین تمام اعضای هیات علمی دانشگاه های استان خوزستان، سال 2009

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعت نفت در حوزه مهندسی، رتبه دوم علمی، سال 1389

رتبه اول در بین تمامی فارغ التحصیلان مهندسی در دانشگاه های شیراز و دانشگاه نفت آبادان، سال 1989

مدير نمونه ملي ستاد وزارت نفت  (پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي  صنعت نفت )-1391


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0