پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


محمد نباتی  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه علوم پایه : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
nabati@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 33333333-061 تلفن : 33333333-061
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0