عباس خاکسار منشاد
 : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
khaksar@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : -061 تلفن : 3338957-0631
     آدرس: آبادان - خیابان بوارده شمالی - دانشکده نفت آبادان  
صفحه اصلی

بیوگرافی

    امور دانشجویان

      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0