عباس خاکسار منشاد
 : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
khaksar@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : -061 تلفن : 3338957-0631
     آدرس: آبادان - خیابان بوارده شمالی - دانشکده نفت آبادان  
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.1.8.0
   گروه دورانV6.1.8.0