پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رزومه
رضا مسیبی بهبهانی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
 گاز : گروه آموزشی
استاد : مرتبه علمی
behbahani@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
061-53151000:نمابر  061-53152010:تلفن 
: آدرس

بیوگرافی

    امور دانشجویی


      5.5.8.0
      گروه دورانV5.5.8.0