محمدعلی هاتفی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
اقتصاد و مدیریت انرژی : گروه آموزشی
دانشیار
: مرتبه علمی
hatefi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44214222-021 تلفن : 11122233-061
آدرس: تهران ستارخان خیابان گلاب
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.0.19.0
   گروه دورانV6.0.19.0