محمدعلی هاتفی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
اقتصاد و مدیریت انرژی : گروه آموزشی
دانشیار
: مرتبه علمی
hatefi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44214222-021 تلفن : 11122233-061
آدرس: تهران ستارخان خیابان گلاب
صفحه اصلی

بیوگرافی

    امور دانشجویان

      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0