پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


شاهین کرد  : نام و نام خانوادگی
مهندسی نفت اهواز : دانشکده
مهندسی نفت : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی

sh.kord@put.ac.ir

Google scholar:

https://scholar.google.co.uk/citations?user=oS4w42kAAAAJ&hl=en

Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Shahin_Kord

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1264-7613

: آدرس پست الکترونیک
نمابر : 33333333-061 تلفن:33333333-061

                   بیوگرافی                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
             فعالیت‌های اجرایی                                                                                                 

 
         کلمات کلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد                                                                                                  
 
         پایان نامه‌ها و رساله‌ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد                                                                                                  
 
         دروس ارائه شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد                                                                                                  
 
         برنامه هفتگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد                                                                                                  
 
         افتخارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد                                                                                                  
 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0