پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


سینا سوداگر  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی بازرسی فنی : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
sodagar@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 333333-061 تلفن : 33333333-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0