پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار و اطلاعیه های فناوری اطلاعات
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
۱۴:۱۳:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۱۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
۱۴:۰:۵  | 
تعداد بازدید : ۱۱۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 
۱۳:۵۵:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۱۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
۱۹:۲۶:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۴۲۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۶:۳۶:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۴۵۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
۹:۲۱:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۴۸۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
۱۶:۴۸:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۴۸۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
۱۶:۳۷:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۵۱۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
۱۵:۳۵:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۵۰۵

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0