محمدرضا شکوهی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه مهندسی اقتصاد و مدیریت انرژی : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
shokouhi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44339955-021 تلفن : 44239955-021
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.1.0.0
   V5.1.0.0