دکتر مهدی رستمی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه مدیریت و اقتصاد : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
mrostami@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44239955-021 تلفن : 44239955-021
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0