پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396

دکتر مهدی رستمی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه مدیریت و اقتصاد : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
mrostami@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44239955-021 تلفن : 44239955-021
: آدرس

بیوگرافی


امور دانشجویان


صفحه اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8