پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


محمدرضا خسروی نیکو  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی گاز : گروه آموزشی
دانشيار : مرتبه علمی
mr.khosravi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 35550868-061 تلفن : 35550868-061
  : آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0