مسلم فتاحی
Moslem Fattahi
 : نام و نام خانوادگی
مهندسی نفت آبادان
Abadan Faculty of Petroleum Engineering
: دانشکده
مهندسی شیمی
Chemical Engineering Department
: گروه آموزشی
استاد یار
Assistant Professor
: مرتبه علمی
fattahi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3333333-061 تلفن : 3333333-061
: آدرس
Department of Chemical Engineering, Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran 

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.1.0.0
   V5.1.0.0