اسدالله فرهادی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه علوم پایه : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
farhadichem@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3333333-061 تلفن : 1111111-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.1.0.0
   V5.1.0.0