پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رزومه
اسدالله فرهادی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
علوم پایه و زبان : گروه آموزشی
  : مرتبه علمی
farhadichem@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 11111111-061 تلفن : 11111111-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0