امور فارغ التحصیلان

 

      
 

:: بررسي پرونده فارغ التحصيلي
بعد از فارغ التحصيلي فرد در دانشكده محل تحصيل و ثبت نمرات و انجام تسويه حساب هاي مربوطه در دانشكده،  پرونده آموزشي به ستاد دانشگاه ارسال مي گردد.
پس از بررسي پرونده آموزشي و پذيرشي ، در صورت نبود اشكال در پرونده و كامل بودن كارهاي ذيل در خصوص پرونده انجام مي گردد:
1) صدور نامه لغو معافيت تحصيلي (خطاب به پليس +10) و ارسال آن به آدرسي كه فرد فارغ التحصيل در فرم تسويه حساب نوشته است.
2) معرفي افراد به اداره تامين نيروي انساني وزارت نفت و ارسال نامه به معاونت برنامه ريزي و طرح هاي وزارت نفت (براي فارغ التحصيلان گروه الف)

 

لازم به ذكر است پرونده هايي كه از نظر پذيرشي داراي نقص باشند امور مربوط به فارغ التحصيلي و حتي بررسي پرونده به بعد از  رفع نقص موكول مي گردد.(براي اطلاع از نقص احتمالي ، به قسمت نواقص پرونده در واحد پذيرش در سايت دانشگاه مراجعه شود)
 هم چنين صدور دو نامه فوق نيازي به درخواست ندارد .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره كل امور آموزشي دانشگاه

 

5.1.0.0
V5.1.0.0