نواقص پرونده دانشجويان در حال تحصيل

88.pdf

 

قابل توجه كليه دانشجويان در حال تحصيل

كليه  دانشجوياني كه مطابق ليست هاي پيوست داراي نواقص پرونده در آموزش كل مي باشند لازم است در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم رفع نواقص توسط دانشجو، فراغت از تحصيل آنان امكان پذير نمي باشد. لطفا" به نكات ذيل توجه نمائيد:

 1. گواهي موقت دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي :
دانشجوياني كه گواهي هاي مذكور به عنوان نواقص پرونده آنها درج شده بايد به آموزشگاه محل تحصيل دوره متوسطه  يا دوره پيش دانشگاهي مراجعه و به آدرس آموزش كل دانشگاه (آدرس ذيل) ارسال نمايند.

 

2. تأييديه ارزش تحصيلي: 1- دوره متوسطه 2- دوره پيش دانشگاهي

 دانشجوياني كه تأييديه ارزش تحصيلي به عنوان نواقص پرونده آنها درج شده بايد با در دست داشتن كپي گواهي موقت دوره مورد نظر به يكي از دفاتر خدمات پستي در هر شهري مراجعه نموده و اقدام به تكميل فرم موجود در آن دفاتر نموده و رسيد پستي تحويل نمايند.

تذكر مهم: كساني كه تأييديه ارزش تحصيلي دوره پيش دانشگاهي به عنوان نقص پرونده آنان درج شده، در صورت نداشتن كپي مدرك پيش دانشگاهي مي توانند جهت دريافت كپي آن به ستاد دانشگاه صنعت نفت مراجعه نمايند.

واحد پذيرش و مشمولين


نواقص مقطع كارشناسي
«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 94»

«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 93  »
«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 92  »

«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 91  » 

«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 90  »

«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 89  » 

 

«  اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده - ورودي 88  »

 

 

نواقص مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

«  اسامي دانشجويان دكتري دانشگاه داراي نواقص پرونده ورودي 91 و 92 » 
«  اسامي دانشجويان دكتري دانشگاه داراي نواقص پرونده ورودي 93 »
«  اسامي دانشجويان دكتري دانشگاه داراي نواقص پرونده ورودي 94»
«  اسامي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 94 »
«
 
 اسامي دانشجويان دانشگاه داراي نواقص پرونده - ورودي 91 
»

«  اسامي دانشجويان دانشگاه داراي نواقص پرونده - ورودي 92 »

«  اسامي دانشجويان دانشگاه داراي نواقص پرونده - ورودي 93 »
 

 


نشاني جهت ارسال مدارك فوق:نواقص دانشجويان ورودي سال 1392 .pdf

آبادان ـ بريم ـ فلكه پتروشيمي ـ ستاد دانشگاه صنعت نفت ـ كدپستي 6314661118 ـ اداره كل امور آموزشي

شماره تماس واحد پذيرش و مشمولين: 06153268885

 
     

5.1.0.0
V5.1.0.0