there is no image , please add image to slider


تشكل‌هاي اسلامي

بی‌تردید وجود تشکل‌های قدیمی و قوام یافته در میان دانشجویان، یکی از بسترهای رشد و شکوفایی آن‌ها و نیز یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت‌های دانشجویی بوده است. از آنجا که دوران دانشجویی برای تمرین سیاسی و کسب تجربه در این عرصه بسیار مفید و سودمند است فعالان این‌گونه تشکل‌ها عمدتاً پس از دوران دانشجویی نیز به عنوان چهره‌های شاخص سیاسی کشور به ارائه خدمات مؤثر در راستای پیشرفت و تعالی جامعه می‌پردازند.


تشكل هاي اسلامي دانشگاه

 

1- جامعه اسلامي دانشگاه صنعت نفت

2- جامعه اسلامي دانشجويان دانشكده نفت آبادان

3- جامعه اسلامي دانشجويان دانشكده نفت اهواز

4- هيات محبان اهل بيت (ع) دانشكده نفت آبادان

5- هيات محبان اهل بيت (ع) دانشكده نفت اهواز

6- بسيج دانشجويي دانشكده نفت آبادان     

7- بسيج دانشجويي دانشكده نفت اهواز      

8- انجمن اسلامي دانشكده نفت آبادان

9- انجمن اسلامي دانشكده نفت اهواز

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0