سید حسام نجیبی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی گاز : گروه آموزشی
 استاد تمام : مرتبه علمی
najibi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 53268951-061 تلفن : 53268951-061
آدرس : آبادان - بريم - فلكه پتروشيمي - دانشگاه صنعت نفت - معاونت پژوهش و  فناوری دانشگاه - كدپستي : 61118-63146
صفحه اصلی

بیوگرافی

    امور دانشجویان

      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0