پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رزومه
منصور فرزام  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
مهندسی بازرسی فنی : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
farzam@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر :  061-53329937تلفن 
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویی

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0