محمد حسين شريفی

دكتري مهندسي مکانیک

طراحی جامدات

عضو هیات علمی گروه مهندسي دريايي

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
تلفن: 7737596-0122
پست الکترونيک : sharifi@put.ac.ir
 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0