صفحه شخصي محمد حسين شريفي

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  محمد حسين شريفي

                                                                                                                                   معاون دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی  دانشگاه

 محمد حسين شريفي  
 دكتري مهندسي مکانیک - طراحی جامدات 

 عضو هیات علمی گروه مهندسي دريايي 

 تلفن : 7737596-0122

 نمابر :

 پست الكترونيكي : sharifi@put.ac.ir  

 


Curriculum Vitae

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0