رزومه
وحید محبی  : نام و نام خانوادگی  
نفت اهواز : دانشکده
مهندسی گاز : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
mohebbi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 35550868-061 تلفن : 35550868-061

: آدرس : اهواز دانشکده نفت اهواز - گروه مهندسی گاز


بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.1.8.0
   گروه دورانV6.1.8.0