جمشید مقدسی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
j.moghadasi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 35556962-061 تلفن : 35555557-061
: آدرس
صفحه اصلی

بیوگرافی

    امور دانشجویان

      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0