123

معاونت بین الملل و آموزش های تخصصی و کاربردی


سیاست‌ها و استراتژی آموزشی

اهداف و وظايف

دانشگاه صنعت نفت در راستای انجام تکالیف و وظائف خود در زمینه تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز صنعت نفت کشور، اقدام به فعالیت در حوزه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی نموده است. این فعالیت توسط معاونت آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه و واحدهای زیر مجموعه آن معاونت جهت نیل به اهداف زیر اجرا می‌گردد:

1. متناسب‌ساختن دانش، تخصص، مهارت، نگرش، شایستگی‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای کارکنان صنعت نفت با مشاغل آ‌ن‌ها

2. تربیت منابع انسانی مستعد و شایسته متناسب با نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای به روز و در سطح تراز جهانی

3. ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش فنی مربوط به تجهیزات و فناوری‌های نوظهور مرتبط با عملیات بالادستی و پایین‌دستی و آشنانمودن کارکنان و مدیران صنعت نفت با این دسته از فناوری‌ها از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و حرفه‌ای، تورهای علمی - آموزشی با همکاری متخصصین خارجی، نهادها و سازمان‌های بین المللی و یا تخصصی خارجی معتبر در حوزه صنعت نفت

4. اجرای کامل فرآیند آموزش کارکنان و مدیران صنعت نفت شامل نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی

5. ارائه خدمات آموزشی حرفه‌ای و تخصصی به شركت‌های وابسته به صنعت نفت در سراسر كشور با توجه به وجود تنوع امكانات آموزشی و خوابگاهی دانشگاه

6. تقویت و ایجاد مراکز و مجتمع‌های آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای به منظور توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت نفت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی

7. شناسایی مجموعه نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای کارکنان و کارشناسان صنعت نفت متناسب با وظایف و مدل‌های شایستگی در مشاغل مورد نظر وزارت نفت و طراحی، تدوین و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز

8. شناسایی، ممیزی و ایجاد بانک اساتید و مربیان آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای صنعت نفت

9. رفع نیازهای مربوط به فعالیت‌ها و آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت نفت در دانشگاه

10. برنامه‌ریزی جهت پاسخگویی به نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای کارکنان و کارشناسان صنعت نفت در در حوزه‌های اولویت‌دار صنعت نفت مانند مدیریت دارایی‌های فیزیکی، HSE، حفاری و هیوت از طریق ایجاد و توسعه مراکز خدمات تخصصی و حرفه‌ای مرتبط در دانشگاه

11. تقویت و ایجاد مراکز و مجتمع‌های آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای در دانشگاه

فعالیت‌های معاونت آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت به عنوان متولی انجام امور مرتبط با آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای در دانشگاه، برای دستیابی به اهداف فوق به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) ایجاد ارتباط نزدیک با صنعت

1. شناسایی شرکت‌های هدف (درون صنعت + برون صنعت)

2. تهیه فهرست شرکت‌هائی که طرف قرارداد هستند

3. شناسائی شرکت‌هائی که طرف قرارداد نیستند

4. تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت‌ها

· برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان

· انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

· پایش تفاهم‌نامه و انعقاد قرارداد و نظارت

· کنترل و اخذ بازخورد از شرکت‌ها (برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه یا سه ماهه)

 ب) توسعه ظرفیت‌های دانشگاه (زیرساخت‌های لازم)

1. شناسائی دوره‌های مورد نیاز کوتاه‌مدت و بلندمدت صنعت نفت

2. تشکیل بانک اطلاعاتی مدرسین دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی (دانشگاهی و صنعتی)

3. توسعه فضاهای مناسب جهت برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف

· توسعه و تقویت فضاهای موجود

· شناسایی  فضاهای جدید

4. توسعه فناوری‌های موردنیاز روز برای اجرای دوره‌های آموزشی

5. توسعه رویکردهای جدید و نوین آموزش در یادگیری و آموزش حرفه‌ای کارکنان

6. ایجاد تشکیلات گروهی برای مدرسین صنعت نفت جهت انتقال تجربیات (مانند باشگاه مدرسین)

7. بررسی و نظارت بر نظام پرداخت حق‌التدریس مدرسین و اصلاح آن در صورت لزوم

ج) توسعه بازاریابی و فعالیت‌های تبلیغاتی

1. برگزاری مصاحبههای معرفی خدمات با مسئولین جامعه هدف

2. طراحی و ایجاد بسترهای اطلاع‌رسانی در حوزه خدمات مربوطه مانند ایجاد پایگاه اینترنتی، طراحی بروشور و...

3. ایجاد بستر و فراهم نمودن ابزارهای لازم برای بازاریابی و تبلیغات

4. تدوین راهکاره‌های ایجاد انگیزه برای جذب مخاطبین خدمات آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی صنعت نفت


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0