ردیف نام و نام خانوادگی / عنوان جایگاه حقوقی عضو
(در صورت عضویت حقوقی)
نوع عضویت (حقیقی / حقوقی)
۱ مهندس جواد اوجی / وزیر نفت – رئیس جلسه حقوقی
۲ محمدعلی زلفی گل/ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حقوقی
۳ محمدصادق کریمی / نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حقوقی
۴ محمد چهاردولی / سرپرست دانشگاه – دبیر جلسه حقوقی
۵ وحید رضا زیدی فرد/ عضو هیأت امناء حقیقی
۶ محسن خجسته مهر/ عضو هیأت امناء حقیقی
۷ مجید چگنی/ عضو هیأت امناء حقیقی
۸ غلامرضا راشد/ عضو هیأت امناء حقیقی
۹ پیام کهتری/ عضو هیأت امناء حقیقی
ردیف نام و نام خانوادگی / عنوان جایگاه حقوقی عضو
(در صورت عضویت حقوقی)
نوع عضویت (حقیقی / حقوقی)
۱ رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون (آقای محمد چهاردولی ) حقوقی
۲ نماینده وزارت عتف (آقای سعید رضایی) حقوقی
۳ نماینده سازمان برنامه و بودجه (آقای محمد صادق کریمی) حقوقی
۴ آقای احمد رجبی حقیقی
۵ آقای محمدرضا نقیبی حقیقی
۶ آقای محمد روستا حقیقی
۷ آقای علیرضا دانشی حقیقی
۸ آقای عبدالرضا وجدانی حقیقی

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0