پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


امور دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه، عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی دانشجویان می‌باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی، مدیریت بهداشت، درمان و مشاوره، مدیریت تربیت بدنی و واحدهای تابعه، به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی، جسمی و عاطفی دانشجویان برنامه‌ریزی مي‌نماید.
معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان سعی مینماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و... اقدام نماید.


5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0