روسای پیشین دانشگاه صنعت نفت

دکتر محمود ایزدی- 69/04/23 لغایت 73/01/09

 مرحوم دکتر علی عنایت- 73/01/09 لغایت 75/11/06

دکتر سیدمحمد اعتمادی-  75/11/06 لغایت 76/08/10

مرحوم دکتر محمدحسین سلیمی-  76/08/10 لغایت 79/03/08

دکتر محمدحسن موسوی‌زاده-  79/03/08 لغایت 82/05/23

دکتر محمدحسن پنجه‌شاهی-  82/05/23 لغایت 87/06/26

rashed02.jpg دکتر غلامرضا راشد -  87/06/26 لغایت 93/05/05

دکتر عبدالنبی هاشمی -  93/05/05 لغایت 96/10/27

salahshoor02.jpg دکتر کریم سلحشور- 96/10/27 لغایت 1402/04/07

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0