معرفي و فعالیتها


  معاونت پژوهش و فناوري  معرفی فعالیت‌های 
  پژوهشی دانشگاه

  يكي از مهمترين امور در زمينه پژوهش، نهادينه‌کردن و يکپارچگي برنامه‌هاي پژوهشي در دانشگاه مي‌باشد. اين برنامه‌ها شامل تدوين و اجراي سياست‌هاي هماهنگ‌کننده و نظارتي جهت انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشکده‌هاي مختلف، توسعه همکاري با مراکز علمي و پژوهشي، پشتيباني و تدارک دراجراي طرح‌هاي پژوهشي، حمايت از پژوهشگران، برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران، تجهيز کتابخانه‌ها و مراکز تحقيقاتي دانشکده‌ها و... مي‌باشد.

  وظایف و اختیارات:


  انجام دادن بررسي‌هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه صنعت نفت
  برنامه‌ريزي و تجهيز دانشگاه به منابع اطلاعاتي مانند بانك‌هاي اطلاعاتي و تخصصي آن‌لاين، تهيه مجلات علمي و تخصصي و كتب لازم جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران
  كمك به خريد نرم‌افزارهاي تخصصي مورد نياز ستاد، دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي و كتابخانه‌هاي دانشگاه
  سامان‌دهي و كمك به تجهيز آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه در راستاي محورهاي تحقيقاتي مصوب
  برنامه‌ريزي جهت طرح‌هاي پژوهشي، مطالعاتي و تحقيقاتي و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي با توجه به نياز صنعت نفت و در قالب برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه صنعت نفت
  مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه
  تماس و برقراري ارتباط با موسسات و مراكز علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي به منظور توسعه همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
  نظارت بر اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه و مركز تحقيقات دانشگاه
  همكاري و تشريك مساعي و ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه صنعت نفت و ساير موسسات
  پشتيباني و تدارك در اجراي طرح‌هاي پژوهشي، حمايت از پژوهشگران، برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران، تجهيز كتابخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دانشكده‌ها
  نظارت بر حسن اجراي امور كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي وابسته و مراكز اسناد علمي دانشگاه و برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخلي و خارج برابر ضوابط مصوب
  ايجاد هماهنگي در مورد تشكيل گروه‌هاي تحقيق شامل اعضاي هيات علمي، محققان، متخصصين و دانشجويان به منظور انجام دادن پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي
  بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي دانشگاه در چهارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي و نيازمندي‌هاي صنعت نفت
  ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه
  نظارت بر حسن انجام فعاليت‌هاي مرتبط به امور پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه
  كمك به اعزام اعضاء هيات علمي و دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري به خارج از كشور جهت شركت در كنفرانس‌ها و ارائه مقالات علمي
  نظارت بر خريد كتب كتابخانه‌ها و مجلات علمي مورد نياز
  برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران
  ساماندهي و نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه
  همكاري و مشاركت فعال در شوراهاي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و كميته منتخب دانشگاه
  عضويت و مشاركت فعال در جلسات شوراي پژوهشي چهار شركت اصلي و كمك به تدوين برنامه پژوهشي شركت‌هاي اصلي، تصويب طرح‌ها و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه
  برنامه‌ريزي و نظارت بر امور دفتر ارتباط با صنعت
  برنامه‌ريزي لازم در جهت اجراي سياست‌هاي پژوهشي مصوب وزارت نفت، وزارت علوم و فناوري و هيات دولت
  كمك به چاپ و انتشار آثار علمي اعضاء هيات علمي
  كمك به انجام طرح‌هاي پژوهشي مستقل توسط اعضاء هيات علمي در دانشگاه
  تشكيل گروه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي شامل اعضاء هيأت علمي و دانشجويان مراكز آموزشي تابعه دانشگاه به منظور انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف

  واحدهاي تابعه اين معاونت به شرح زير مى‌باشد:


  اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت پژوهشی
  دسته بندي اخبار 

  6.0.19.0
  گروه دورانV6.0.19.0