ردیف        آیین نامه و مقررات فرم های اجرایی مربوطه
    آیین نامه های داخلی  
  1 پرداخت حق التالیف و حق الترجمه کتب PDF
    آیین نامه گرنت دانشگاه صنعت نفت PDF
    دستورالعمل پرداخت حق الزحمه مدرسین PDF
    فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی PDF
    دستورالعمل بکارگیری نخبه وظیفه در دانشگاه صنعت نفت PDF
    آیین نامه های وزات علوم و ...  
  2 آیین نامه پذیرش پسا دکتری PDF
    فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی PDF
    آخرین شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج دانشجویان دکتری PDF  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0