رشته هاي دانشگاه صنعت نفت در مقطع تحصيلات تكميلي                                                                              

گروه آموزشي

نام رشته تحصيلي

مقطع

سرفصل

گاز

مهندسي شيمي

دكتري

Download

مهندسي فرآوري و انتقال گاز

كارشناسي ارشد

Download

نفت

مهندسي نفت

دكتري

Download

مهندسي نفت ـ مخازن هيدروكربوري

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي نفت ـ حفاري

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي نفت ـ بهره برداري

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي اكتشاف

كارشناسي ارشد

Download

اتوماسيون

مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك ـ طراحي

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي مكانيك- نگهداری و پایش تجهیزات كارشناسي ارشد

Download

مهندسي سيستم هاي انرژي

كارشناسي ارشد

Download

مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

كارشناسي ارشد

Download

ايمني

HSE مهندسي ايمني ـ

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي ايمني و بازرسي فني

كارشناسي ارشد

Download

علوم مالي نفت

مالي - تأمين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز

كارشناسي ارشد

Download

اقتصاد و مديريت انرزي

تجارت نفت و گاز

كارشناسي ارشد

Download

مديريت مخازن هيدروكربوري

كارشناسي ارشد

Download

مهندسي صنايع - مديريت پروژه

كارشناسي ارشد

Download

حقوق نفت و گاز و علوم پايه

حقوق نفت و گاز

كارشناسي ارشد

Download

حسابداری حسابداری در مدیریت كارشناسي ارشد Download

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0