شماره تماس کارکنان

ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1  آقاي عسكری‌پور (كارشناس آموزش کل)  2060  53152060
 2  خانم میاحی (دانشجویان در حال تحصیل، حوزه پذیرش و مشمولین)  2066  53152066
 3  آقاي صيادپيشه (كارشناس‌ارشد امور آموزشی)  2017  53152017
 4  خانم فرحبخش (كارشناس امور فارغ‌التحصیلان دانشکده اهواز و پرستاري)  2063  53152063
 5  خانم چولانیان (كارشناس امور فارغ‌التحصیلان دانشکده محمودآباد و آموزشکده‌ها)  2064  53152064
 6  آقای جودکی (كارشناس امور فارغ‌التحصیلان دانشکده آبادان)  2068  53152068
 7  آقای نوروزیه (دانشنامه‌ها)  2067  53152067
 8 خانم مرادی (كارشناس نظارت، ارزیابی و تضمیمن کیفیت)  2093  53152093
 9  خانم كهربايي (كارشناس معاونت آموزشي)  2090  53152090
10 خانم دريس‌زاده(كارشناس‌ارشد تحصيلات تكميلي- دانشكده‌هاي نفت اهواز و علوم دريايي محمودآباد)  2096  53152096
 11 خانم چولانیان (تحصیلات تکمیلی)  2064  53152064
 12 خانم غلامپور (كارشناس‌ارشد دبيرخانه‌هاي هيات اجرايي جذب)  2054  53152054
 13 خانم ابراری (كارشناس‌ارشد دبيرخانه‌هاي كميته‌هاي منتخب)  2053  53152053
 14 خانم بيت‌سياح (دانشجویان در حال تحصیل، حوزه پذیرش و مشمولین)  2065  53152065
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1 آقاي برمكي (مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه) 2010  53152010
 2 آقاي دكتر زمانزاده (رئيس مركز رشد دانشگاه)  ---  32226140
 3 آقاي مهندس بهبهاني (مدير ارتباط با صنعت دانشگاه)   2019  53152019
 4  خانم قشقايي (كارشناس پژوهشي)  2018  53152018
 5 خانم ابراهيم‌پور (كارشناس نشريات)  2014  53152014
 6 خانم خزان (كارشناس پروژه‌هاي پژوهشي)  2013  53152013
 7 خانم افخمی (كارشناس مرکز رشد) --- 32231525
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1   (مسئول دفتر و كارشناس رفاهي دانشجويي دانشگاه)  2040  53152040
2 خانم مطهرنژاد (مسئول مركز مشاوره دانشگاه)  2042  53152042
 3 محمدعلي شريف‌طبع (مدير امور دانشجويي و فرهنگي- اجتماعي دانشگاه)  2043  53152043
 4 نادر ناصرپور كياني (كارشناس‌ارشد دانشجويي و رفاهي دانشگاه)  2044 53152044
5  (كارشناس فرهنگي و تجديدنظر كميته انضباطي دانشگاه) 2045 53152045
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
1  خانم غلامزاده (مسئول دفتر معاونت آموزش‌هاي حرفه‌اي و آزاد- تهران)   ---  021-44249754
 2 دكتر برادران (رئيس مركز توسعه دارايي‌هاي فيزيكي)  ---  021-44206818
 3  آقاي كرم‌بيگي (كارشناس‌ارشد معاونت آموزش‌هاي حرفه‌اي و آزاد)  ---  021-44249754
 4 آقاي زلقي (كارشناس معاونت آموزش‌هاي حرفه‌اي و آزاد)  ---  021-44249752
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1  آقاي خرمی (مسئول دفتر معاونت پشتيباني و عمرانی)  1010  53151010
 2  خانم حميدپور (مسئول دفتر امور اداری و خدمات عمومی)  1030  53151030
 3  خانم درمياني (كارشناس امور اداری)  1034  53151034
 4  آقای صافي (كارشناس‌ارشد امور اداری)  1037  53151037
 5  آقای حمزه‌زاده (كارشناس‌ارشد اداری و حقوق و دستمزد)  1038  53151038
 6  آقای نظاري (كارشناس‌ارشد انتصابات و ترفیعات)  1039  53151039
 7  آقاي نوازش (كارشناس امور اداری)  1040  53151040
 8 آقاي گنجي (سرپرست حسابداري جاري دانشگاه)  1064  53151064
 9 خانم رضايی (مسئول دفتر امور حقوقی و قراردادها)  1020  53151020
10 آقاي نصيري (مسئول HSE)  2056 53152056
 11 آقاي هوشمندان (کارشناس عمرانی) 1080 53151080
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
       
 1 آقاي فروغي‌نيا  1094  53151094
2 آقاي عزيزي  1090  53151090
 3 آقاي نادري  1088  53151088
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1 آقاي عسكري‌پور (كارشناس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر)  2060  53152060
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1  خانم متوليان (كارشناس مركز فناوري اطلاعات)  1070  53151070
 2  آقاي هلاله(كارشناس مركز فناوري اطلاعات)  1071  53151071
 3  آقاي كردوني (كارشناس مركز فناوري اطلاعات)  3018  53323018
 4  آقاي حیدری(كارشناس مركز فناوري اطلاعات)  1073  53151073
ردیف  نام و نام‌خانوادگی  شماره داخلی  شماره شهری (061) 
 1 آقای فدیان (كارشناس روابط عمومی)  2030  53152030
 2  آقای فدیان (كارشناس‌ روابط عمومی) 2031  53152031

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0