صدور گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجو جهت اخذ گواهي اشتغال به تحصيل لازم است درخواست خود را با توجه به نوع گواهي (با ذكر شماره معافيت تحصيلي يا بدون ذكر شماره معافيت تحصيلي) در سامانه گلستان ثبت نمايد. پس از بررسي و تائيد توسط كارشناس مربوطه، گواهي مورد درخواست، صادر و  دانشجو جهت اخذ آن بايستي به آموزش دانشكده مراجعه نمايد. 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0