نواقص پرونده دانشجويان در حال تحصيل
   

  قابل توجه كليه دانشجويان در حال تحصيل

  كليه دانشجوياني كه مطابق ليست‌هاي ذيل داراي نواقص پرونده در آموزش كل مي‌باشند لازم است در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ها اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم رفع نواقص توسط دانشجو، فراغت از تحصيل آنان امكان‌پذير نمي‌باشد. لطفاً به نكات زير توجه نمائيد:

   1. گواهي موقت دوره متوسطه و دوره پيش‌دانشگاهي:
  دانشجوياني كه گواهي‌هاي مذكور به عنوان نواقص پرونده آن‌ها درج شده، بايد به آموزشگاه محل تحصيل دوره متوسطه  يا دوره پيش‌دانشگاهي مراجعه و به آدرس آموزش كل دانشگاه (آدرس ذيل) ارسال نمايند.

  2. تائيديه ارزش تحصيلي: 1- دوره متوسطه 2- دوره پيش‌دانشگاهي

   دانشجوياني كه تأييديه ارزش تحصيلي به عنوان نواقص پرونده آن‌ها درج شده، بايد با در دست داشتن كپي گواهي موقت دوره مورد نظر به يكي از دفاتر خدمات پستي در هر شهري مراجعه نموده و اقدام به تكميل فرم موجود در آن دفاتر نموده و رسيد پستي تحويل نمايند.

  تذكر مهم: كساني كه تأييديه ارزش تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي به عنوان نقص پرونده آنان درج شده، در صورت نداشتن كپي مدرك پيش‌دانشگاهي، مي‌توانند جهت دريافت كپي آن به ستاد دانشگاه صنعت نفت مراجعه نمايند.

  امور پذيرش و مشمولين


  نواقص مقطع كارشناسي

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1402»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1401»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1400»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 99»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 98»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 97»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 96»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 95»

   

  نواقص مقطع كارشناسي‌ارشد

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1402»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1401»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1400»

  «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 99»

   «اسامي دانشجويان دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 98»

  نواقص مقطع دكترا

  «اسامي دانشجويان دكترا دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 1402»

  «اسامي دانشجويان دكترا دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 98»

  «اسامي دانشجويان دكترا دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 94»

  «اسامي دانشجويان دكترا دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 93»

  «اسامي دانشجويان دكترا دانشگاه صنعت نفت داراي نواقص پرونده- ورودي 91 و 92» 

   

  نشاني جهت ارسال مدارك فوق: آبادان، بوارده شمالي، ستاد دانشگاه صنعت نفت، اداره كل امور آموزشي، كد پستي: 14317-63187  

  شماره تماس امور پذيرش و مشمولين: 06153152066 و 06153152065

   
       

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0