هادی اسکندری  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی ايمني و بازرسی فنی : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
eskandari@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
:نمابر تلفن : 53152051-061
: آدرس
صفحه اصلی

بیوگرافی

    امور دانشجویان

      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0