هادی اسکندری  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی ايمني و بازرسی فنی : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
eskandari@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
:نمابر تلفن : 53152051-061
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.0.19.0
   گروه دورانV6.0.19.0