عباس علیمرادی شریف آبادی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
حسابداری و علوم مالي نفت : گروه آموزشی
استاديار : مرتبه علمی
alimoradi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44206112-021 تلفن : 44206112-021
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   چند محتوایی صفحه اصلی

   6.1.8.0
   گروه دورانV6.1.8.0