پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396


ریاض خراط  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
استاد : مرتبه علمی
kharrat@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44239951-061 تلفن : 44249751-061
: آدرس

بیوگرافی


امور دانشجویان


صفحه اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8