يکشنبه, 2 ارديبهشت 1397
   عبدالنبی هاشمی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
استاد یار : مرتبه علمی
a.hashemi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3333333-061 تلفن : 1111111-061
: آدرس

بیوگرافی


امور دانشجویان


صفحه اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8