پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


خلیل شهبازی  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
shahbazi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3339399-0631 تلفن : 5122330-0631
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0