معرفی اداره کل امور آموزشی

اداره كل امور آموزشي دانشگاه عهده دار نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها، انجام كليه خدمات آموزشي مرتبط با دانشجويان از بدو ورود تا پايان فارغ التحصيلي و مكاتبات متعدد با ارگان ها و دانشگاه هاي مختلف كشور در خصوص دانشجويان و فارغ التحصيلان و ... مي باشد.

واحد پذيرش و مشولين-واحد امور فارغ التحصيلان از واحدهاي زيرمجموعه اين اداره كل مي باشند.  

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0