پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضاي (حقوقي و حقيقي) هيأت امناء دانشگاه صنعت نفت :

رئيس هيأت امناي دانشگاه صنعت نفت : مهندس بيژن زنگنه - وزير نفت

 دكتر سعيد محمدزاده

معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري و نماينده رئيس هيات امناي دانشگاه صنعت نفت: رئیس جلسه 
دكتر كريم سلحشور رئيس دانشگاه صنعت نفت : دبير جلسه
دكتر عبدالرضا باقری نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مهندس احمد كفاشی نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور
علی کاردر عضو هیات امناء دانشگاه
مهندس محمدمهدي رحمتي عضو هیات امناء دانشگاه
دكتر جعفر توفيقي عضو هیات امناء دانشگاه
دكتر محمدحسن پنجه‌شاهي عضو هیات امناء دانشگاه

اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت :

رئيس و دبیر کمیسیون دائمی : دکتر کریم سلحشور

دكتر عبدالرضا باقری نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مهندس احمد كفاشی نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور
علی مرادی عضو کمیسیون دائمی
کریم زبیدی عضو کمیسیون دائمی
اکبر سهیلی پور عضو کمیسیون دائمی
فریده منصوری عضو کمیسیون دائمی
احمد محمدی عضو کمیسیون دائمی

اولین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

دومین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

سومین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

چهارمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

پنجمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

ششمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

هفتمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

هشتمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

نهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

دهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

یازدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

دوازدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

سیزدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

چهاردهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

پانزدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

شانزدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

هفدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

هجدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

نوزدهمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیستمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیست و یکمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیست و دومین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیست و سومین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیست و چهارمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

بیست و پنجمین صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه

اولین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

دومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهارمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

پنجمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

ششمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

هفتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

هشتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

نهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

دهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

یازدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

دوازدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سیزدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهاردهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

پانزدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

هفدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

هجدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

نوزدهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیستمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و یکمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و دومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و چهارمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و پنجمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و ششمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و هفتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و هشتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

بیست و نهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سیمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و یکمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و دومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و چهارمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و پنجمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و ششمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و هفتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و هشتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

سی و نهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهلمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و یکمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و دومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و چهارمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و پنجمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و ششمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و هفتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و هشتمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت

پنجاهمین صورتجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت


 

 


5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0