صدور گواهی فارغ التحصیلی

 

 

 

 

 

  1. تكميل فرم درخواست گواهي فارغ التحصيلي.
  2.  
  3. شماره فكس دبيرخانه جهت ارسال فرم درخواست: 06153262406
  4. بعد از فكس درخواست يك روز كاري زمان لازم است كه درخواست به كارشناس مربوطه ارجاع داده شود.كارشناس مربوطه گواهي را صادر و مطابق با درخواست آن را به دست شما مي رسانند.لطفا آدرس پستي جهت دريافت به صورت خوانا و كامل تكميل گردد.

 

 

 

 

 اداره كل امور آموزشي دانشگاه

 

5.1.0.0
V5.1.0.0