there is no image , please add image to slider


مهندس شادمان

اداره تغذيه و رستوران

وظيفه اصلي اداره تغذيه، نظارت منظم و دائمي بر پخت و توزيع غذاي دانشجويان توسط پيمانکاران بر طبق مفاد قرارداد ما بين مي­باشد. دانشگاه صنعت نفت داراي 6 سالن غذاخوري بوده که روزانه در سه وعده در روزهاي شنبه تا جمعه هر هفته وظيفه پخت و توزيع غذا را بعهده دارند.


قوانين و مقررات

5.1.0.0
V5.1.0.0