پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 مهر 1399

اتصال به بانک اطلاعات منابع و نشریات علمیدانلود  منابع علمی


 

 

 
 

OnePetro . SPE papers

 
 

 

 

 

 پايگاه ها و مراجع علمي
 

 

 

 

 

 

 

پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases) 

 

 

 

مجله های علمی الکترونیکی (Scientific e-Journals) 

 

 

 

مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References) 

 

 

 

کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books) 

 

 

 

 پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)

 

 

 

 

 5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0