الإثنين, مارس 25, 2019
معرفي و فعالیتها

  معاونت پژوهش و فناوري


  معرفی فعالیت‌های 
  پژوهشی دانشگاه

  يكي از مهمترين امور در زمينه پژوهش، نهادينه کردن و يکپارچگي برنامه‌هاي پژوهشي در دانشگاه مي‌باشد. اين برنامه‌ها شامل تدوين و اجراي سياست‌هاي هماهنگ کننده و نظارتي جهت انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشکده‌هاي مختلف، توسعه همکاري با مراکز علمي و پژوهشي، پشتيباني و تدارک دراجراي طرح‌هاي پژوهشي، حمايت از پژوهشگران، برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران، تجهيز کتابخانه‌ها و مراکز تحقيقاتي دانشکده‌ها و... مي‌باشد.

  وظایف و اختیارات:


  انجام دادن بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه صنعت نفت.
  برنامه ريزي و تجهيز دانشگاه به منابع اطلاعاتي مانند بانكهاي اطلاعاتي و تخصصي آن لاين، تهيه مجلات علمي و تخصصي و كتب لازم جهت استفاده اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران.
  كمك به خريد نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز ستاد، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي و كتابخانه هاي دانشگاه.
  سامان دهي و كمك به تجهيز آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه در راستاي محورهاي تحقيقاتي مصوب.
  برنامه ريزي جهت طرحهاي پژوهشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاي پژوهشي با توجه به نياز صنعت نفت و در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه صنعت نفت.
  مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.
  تماس و برقراري ارتباط با موسسات و مراكز علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي به منظور توسعه همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.
  نظارت بر اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه و مركز تحقيقات دانشگاه.
  همكاري و تشريك مساعي و ارائه خدمات علمي ، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه صنعت نفت و ساير موسسات.
  پشتيباني و تدارك در اجراي طرح هاي پژوهشي ، حمايت از پژوهشگران ، برگزاري دوره ها و كارگاههاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران ، تجهيز كتابخانه ها، آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي دانشكده ها.
  نظارت بر حسن اجراي امور كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي وابسته و مراكز اسناد علمي دانشگاه و برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخلي و خارج برابر ضوابط مصوب.
  ايجاد هماهنگي در مورد تشكيل گروههاي تحقيق شامل اعضاي هيات علمي ، محققان، متخصصين و دانشجويان به منظور انجام دادن پروژه هاي پژوهشي و تحقيقاتي.
  بررسي و ارزيابي فعاليتهاي دانشگاه در چهارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي و نيازمنديهاي صنعت نفت.
  ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه.
  نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي مرتبط به امور پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه.
  كمك به اعزام اعضاء هيات علمي و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به خارج از كشور جهت شركت در كنفرانس¬ها و ارائه مقالات علمي.
  نظارت بر خريد كتب كتابخانه ها و مجلات علمي مورد نياز.
  برگزاري دوره ها و كارگاههاي لازم جهت توانمندسازي پژوهشگران.
  ساماندهي و نظارت بر فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه.
  همكاري و مشاركت فعال در شوراهاي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و كميته منتخب دانشگاه.
  عضويت و مشاركت فعال در جلسات شوراي پژوهشي چهارشركت اصلي و كمك به تدوين برنامه پژوهشي شركتهاي اصلي ، تصويب طرح ها و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه.
  برنامه ريزي و نظارت بر امور دفتر ارتباط با صنعت.
  برنامه ريزي لازم در جهت اجراي سياستهاي پژوهشي مصوب وزارت نفت ، وزارت علوم و فناوري و هيئت دولت.
  كمك به چاپ و انتشار آثار علمي اعضاء هيات علمي.
  كمك به انجام طرح هاي پژوهشي مستقل توسط اعضاء هيات علمي در دانشگاه.
  تشكيل گروه هاي پژوهشي و تحقيقاتي شامل اعضاء هيأت علمي و دانشجويان مراكز آموزشي تابعه دانشگاه به منظور انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف.

  واحدهاي تابعه اين معاونت به شرح زير مى باشد:


  اخبار و اطلاعیه های حوزه معاونت پژوهشی
  دسته بندي اخبار