پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمات دانشجوئی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات دانشجوئی

توضیحات مربوط به بخش خدمات دانشجوئی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات هیأت علمی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات هیأت علمی

توضیحات مربوط به بخش خدمات هیئت علمی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات کارکنان خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات کارکنان

توضیحات مربوط به بخش خدمات کارکنان میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات سایرین میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات سایرین

توضیحات مربوط به بخش خدمات سایرین میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات

از طریق راه‌های زیر با ما در تماس باشید:

  • نشانی: استان خوزستان، شهرستان آبادان، بوارده شمالی، دانشگاه صنعت نفت، ستاد دانشگاه، واحد میز خدمت - کد پستی: 63187-14317.
  • تلفن: (061) 5315 3000
  • نمابر: (061) 5315 1000
  • ایمیل: ino@put.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

مــیــز خــدمــت

توضیحات مربوط به میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات حـضــوریخدمات غیرحضوری

توضیحات مربوط به ثـبـت و پیگیری درخواست

توضیحات مربوط به ثبت شکایات

ثبت شکایات
5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0