پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396

صفحه اصلی HTML


عباس علیمرادی شلمزاری  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
alimoradi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 33333333-061 تلفن : 53333333-061
: آدرس

بیوگرافی


امور دانشجویان


چند محتوایی صفحه اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8