• EN
يکشنبه, 27 مرداد 1398
گروه ناوبری
گروه آموزشی
ناوبری

  

گروه ناوبری با هدف سازماندهی امور مربوط به دانشجویان رشته ناوبری، افسر عرشه و دوره های مدیریت دریایی ایجاد شد. این گروه در حال حاضر وظیفه برگزاری دوره افسر دومی عرشه در کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر (سفرهای نامحدود) را برعهده دارد. هدف از این دوره، آماده سازی فراگیران رشته عرشه جهت شرکت در امتحانات افسر دومی عرشه در کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر (سفرهای نامحدود) است. دانشجویان پس از طی این دوره و موفقیت در امتحانات شایستگی سازمان بنادر و دریانوردی می توانند بر روی کشتیهای بحریه بازرگانی در سمت افسر دوم انجام وظیفه نمایند.
در کنار دوره های بلندمدت، گروه ناوبری مسئولیت برگزاری دورههای کوتاه مدتی چون بقاء در دریا، رادار و آرپا، PSSR، کمکهای اولیه مقدماتی و ... را نیز برعهده دارد. این دورهها ازجمله دورههای کوتاه مدتی هستند که دریانوردان برای حضور بر روی شناورها موظف به طی آنها می باشند.
شایان ذکر است این گروه راه اندازی رشته افسر دومی تطبیقی عرشه در کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر (سفرهای نامحدود) را در برنامه های آتی خود دارد. درصورت راه اندازی این رشته، دریانوردان دارای مدرک کاردانی که هم اکنون تنها مجاز به فعالیت بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص زیر 3000 تن هستند، میتوانند با طی این دوره و موفقیت در امتحانات شایستگی سازمان بنادر و دریانوردی، مدارک لازم برای خدمت بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر (سفرهای نامحدود) را به دست آورند.


 
  


5.1.0.0
V5.1.0.0