امور فرهنگي و اجتماعي

معاونت دانشجويي و فرهنگي- اجتماعي دانشگاه، مسئوليت سامان‌دهي و بسترسازي فعاليت‌هاي فرهنگي تربيتي دانشجويان را بر عهده داشته و جهت ايجاد خلاقيت، نشاط علمي و شادابي در دانشجويان تلاش مي‌كند.تست

5.1.0.0
V5.1.0.0