سیاست ها و استراتژی آموزشی

استراتژی ها و راهکارهای معاونت

الف) ایجاد ارتباط نزدیک با صنعت

1-شناسایی شرکت های هدف( درون صنعت+ برون صنعت)

2- تهیه فهرست شرکت هائی که طرف قرارداد هستند

3- شناسائی شرکت هایی که طرف قرارداد نیستند

4-تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت ها

  الف- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان

           ب- انعقاد تفاهم نامه همکاری

  ج- پایش تفاهم نامه و انعقاد قرارداد و نظارت

            د- کنترل و اخذ بازخورد از شرکت ها ( برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه یا سه ماهه)

 ب) توسعه ظرفیت های دانشگاه( زیر ساختهای لازم)

1- شناسائی دوره های مورد نیاز کوتاه مدت و بلند مدت صنعت

2- تشکیل بانک اطلاعاتی مدرسین دوره های حین خدمت( دانشگاهی و صنعتی)

3- توسعه فضاهای مناسب دوره های حین خدمت در سطوح مختلف(1- فضاهای موجود  2- 4- شناسایی  فضاهای جدید)

5- توسعه فناوری های مناسب(جدید)

6- توسعه رویکردهای جدید و نوین آموزش در یادگیری و آموزش حرفه ای کارکنان

7- تشکیل انجمن مدرسین صنعت نفت و گروههای مجازی جهت انتقال تجربیات(باشگاه 1- مدرسین)

8- اصلاح نظام پرداخت مدرسین

9- نظام جبران خدمات حوزه معاونت ضمن خدمت

 طراحی

 ج) توسعه بازاریابی و امور تبلیغاتی

1- برگزاری مصابحه ها

2- طراحی سایت

3- طراحی ابزارهای بازاریابی و تبلیغات

4- تهیه هدایای تبلیغاتی

5- تدوین راهکارهای جذب و ایجاد انگیزه آموزش شرکتها


5.1.0.0
V5.1.0.0