there is no image , please add image to slider


اداره تربيت بدني

موضوع اصلی وظایف و خدمات این حوزه، توسعه ورزش در سطح دانشگاه است. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشجویان با ارائه فعالیت‌های ورزشی از مهمترین رسالت‌های این حوزه به شمار می‌رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت‌ها، فعالیت‌های دانشكده‌ها، آموزش نیروی انسانی و بودجه مورد نياز میسر می‌شود.

وظايف: 

توسعه و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه؛

ارائه خدمات ورزش همگانی (ورزش روزانه و خدمات استفاده آزاد از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه)؛

ارائه خدمات ورزش قهرمانی؛

- ترغيب دانشجویان به شرکت در فعالیت‌های ورزشی؛

- اجرای برنامه‌های آموزش ورزش در رشته‌های مختلف؛

برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛

تشکیل تیم‌های ورزشی و مسابقات درون دانشكده‌اي و يا در سطح دانشگاه؛

تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشگاه؛

 


معرفی اماکن ورزشی

تقویم مسابقات

5.1.0.0
V5.1.0.0